Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“

Теоретичні розділи загальної хімії [Текст] : навчальний посібник / Рейтер Ліон Григорович, Степаненко Олександр Миколайович, Басов Віталій Павлович

Автори: Рейтер Ліон Григорович; Степаненко Олександр Миколайович ; Басов Віталій ПавловичPublication: Київ : Каравела, 2003Description: 342 сторінки : ілюстрації ; 21 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-8019-08-3.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 54(075.8)
Зміст:
→ ПЕРЕДМОВА.....7
    1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ. СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ.....8
    1.1. Атом, молекула, хімічний елемент, прості й складні речовини.....8
    1.2. Атомні й молекулярні маси.....11
    1.3. Кількість речовини. Моль. Молярна маса.....13
    1.4. Закон збереження маси.....15
    1.5. Закон сталості складу. Валентність....16
    1.6. Закон еквівалентів. Еквівалент та еквівалентні маси.....17
    1.7. Еквівалент і еквівалентні маси складних речовин....18
    1.8. Закон кратних співвідношень....19
    1.9. Закон Авогадро та його наслідки...20
    1.10. Визначення молекулярних мас газоподібних речовин....21
    1.11. Методичні вказівки до розв’язання задач....23
    Контрольні запитання і задачі.....27
    2. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ.....28
    2.1. Атомне ядро й електронна оболонка. Постулати Бора....28
    2.2. Хвильові властивості електрона. Хвильове рівняння....31
    2.3. Квантові числа. Принцип Паулі....33
    2.4. Заповнення електронами підрівнів. Правило Хунда....40
    2.5. Електронні конфігурації атомів і електронні схеми....41
    2.6. Методичні вказівки до розв’язання задач....42
    Контрольні запитання і задачі....45
    3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН
    І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМІВ....46
    3.1. Періодичний закон у формулюванні Д.І.Менделєєва
    та структура періодичної системи елементів.....46
    3.2. Рентгенівські спектри. Закон Мозлі. Сучасне формулювання
    періодичного закону....48
    3.3. Структура періодичної системи в світлі теорії будови атома ....50
    3.4. Найважливіші властивості елементів.....54
          3.4.1. Розміри атомів.....54
          3.4.2. Енергія йонізації....56
          3.4.3. Енергія спорідненості з електроном ......58
          3.4.4. Електронегативність....59
    3.5. Методичні вказівки до розв'язання задач......60
    Контрольні запитання і задачі......62
    4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК......64
    4.1. Валентність елементів......65
    4.2. Суть ковалентного зв’язку.......67
    4.3. Довжина і енергія зв’язку....69
    4.4. Метод валентних зв’язків....71
          4.4.1. Здатність до насичення ковалентного зв’язку.....71
          4.4.2. Напрямленість ковалентного зв'язку....72
          4.4.3. Гібридизація атомних орбіталей.....73
          4.4.4. а- і л- зв'язки.....79
          4.4.5. Нелокалізований р-зв'язок....81
          4.4.6. Донорно-акцепторний механізм утворення
    ковалентного зв’язку......83
          4.4.7. Недоліки методу валентних зв'язків......85
    4.5. Метод молекулярних орбіталей (МО)....85
    4.6. Йонний зв'язок.....93
          4.6.1. Утворення і властивості йонного зв'язку....93
          4.6.2. Ступінь окиснення. Полярність хімічного зв’язку.
    Ефективні заряди атомів.....95
    4.7. Види міжмолекулярної взаємодії.....99
          4.7.1. Полярність та здатність до поляризації молекул......99
          4.7.2. Міжмолекулярна взаємодія....101
          4.7.3. Водневий зв’язок....103
    4.8. Фазовий стан речовини....105
          4.8.1. Агрегатний стан.....105
          4.8.2. Кристалічний стан...106
          4.8.3. Класифікація кристалічних форм.....108
          4.8.4. Властивості кристалічних речовин....109
          4.8.5. Типи хімічного зв’язку в кристалах...111
          4.8.6. Реальні кристали і дефекти кристалічних граток .....117
          4.8.7. Рідкі кристали......120
          4.8.8. Аморфний стан......121
    4.9. Методичні вказівки до розв'язання задач....124
    Контрольні запитання і задачі....126
    5. ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ....128
    5.1. Деякі поняття хімічної термодинаміки....128
    5.2. Теплові ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія
    та ентальпія системи.....129
    5.3. Термохімічні рівняння. Закони термохімії.
    Способи розрахунку теплових ефектів .....132
    5.4. Напрямленість процесів. Ентропія....139
    5.5. Ізобарно-ізотермічний потенціал....146
    Контрольні запитання і задачі....151
    6. ХІМІЧНА КІНЕТИКА .....153
    6.1. Кінетика реакцій у гомогенних системах.....154
          6.1.1. Залежність швидкості реакції від концентрацій
    реагуючих речовин.....155
          6.1.2. Вплив температури. Енергія активації..... 157
          6.1.3. Ланцюгові реакції....160
          6.1.4 Контрольні запитання і задачі......166
    7. ХІМІЧНА РІВНОВАГА.....168
    7.1. Необоротні та оборотні хімічні реакції. Константа рівноваги... 168
    7.2. Зміщення рівноваги. Принцип ле Шательє....172
    Контрольні запитання і задачі....176
    8. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ОДНОКОМПОНЕНТНІЙ СИСТЕМІ .....178
    8.1. Фазові переходи в однокомпонентній системі.
    Діаграма стану води .....179
    8.2. Зміна ентальпії, ентропії та ізобарного потенціалу під час
    фазових переходів....184
    Контрольні запитання....185
    9. РОЗЧИНИ....186
    9.1. Загальна характеристика....186
    9.2. Склад розчинів. Способи вираження концентрації....187
    9.3. Процес розчинення. Сольватація. Теплота розчинення....189
    9.4. Розчинення як оборотний процес. Розчинність.....191
          9.4.1. Залежність розчинності від природи компонентів
    розчину.....192
          9.4.2. Вплив температури та тиску на розчинність речовин
    у рідинах......193
    9.5. Температури кипіння і кристалізації розчинів....197
          9.5.1. Тиск насиченої пари над розчинами......197
          9.5.2. Підвищення температури кипіння розчинів 198
          9.5.3. Зниження температури кристалізації (замерзання)
    розчинів.....200
          9.5.4. Визначення молекулярної маси розчиненої речовини....201
          9.5.5. Зміна ентропії та ізобарного потенціалу при розчиненні.....201
    9.6. Методичні вказівки до розв’язання задач....202
    Контрольні запитання і задачі....206
    10. РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.....207
    10.1. Фізичні властивості розчинів і теорія Арреніуса.....207
    10.2. Роль розчинника в процесі дисоціації.....210
    10.3. Стан сильних електролітів у розчинах. Коефіцієнти активності.....212
    10.4. Дисоціація слабких електролітів.....215
    10.5. Рівновага в насичених розчинах електролітів.....218
    10.6. Реакції обміну в розчинах електролітів. Йонні рівняння .... 221
    10.7. Дисоціація води і водневий показник водних розчинів.....223
    10.8. Гідроліз солей.......226
    10.9. Методичні вказівки до розв'язання задач....230
    Контрольні запитання і задачі.....233
    11. ПРОЦЕСИ ОКИСНЕННЯ-ВІДНОВЛЕННЯ.
    ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ.....234
    11.1. Окиснення і відновлення......234
    11.2. Електродні потенціали.....235
    11.3. Гальванічні елементи. Визначення стандартних потенціалів ... 240
    11.4. Значення стандартних потенціалів і напрям
    окисно-відновних реакцій......246
    11.5. Корозія металів....249
          11.5.1. Хімічна корозія.....249
          11.5.2. Електрохімічна корозія.....252
          11.5.3. Швидкість корозії.....255
          11.5.4. Захист металів від корозії.....257
    11.6. Електроліз.....262
    11.7. Кінетика електродних процесів. Поляризація електродів ... 268
    11.8. Рекомендації до складання рівнянь окисно-відновних реакцій......273
          11.8.1. Визначення ступеня окиснення....273
          11.8.2. Типи окисно-відновних реакцій.....274
          11.8.3. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій....275
    11.9. Методичні вказівки до розв’язання задач......280
    Контрольні запитання і задачі......283
    12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ......285
    12.1. Будова електронних оболонок атомів і розташування
    металів у періодичній системі....285
    12.2. Загальні властивості металів.....286
    12.3. Металічний зв’язок.....289
    12.4. Загальні способи добування металів.....292
    12.5. Очищення (рафінування) металів.....295
    13. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ.....297
    14. ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. ВЛАСТИВОСТІ ТА
    ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК.....304
    14.1. Особливості хімічного зв’язку в органічних сполуках.....304
    14.2. Деякі класи та ізомерія органічних сполук....308
    14.3. Номенклатура органічних сполук.....311
    14.4. Коротка характеристика хімічних властивостей
    органічних сполук....314
    14.5. Високомолекулярні сполуки....323
          14.5.1. Загальні положення....323
          14.5.2. Реакції полімеризації.....325
          14.5.3. Короткі характеристики деяких полімерів......329
          14.5.4. Реакції поліконденсації....334
          14.5.5. Деякі властивості полімерів......338
   
Анотація:
    На сучасному рівні викладені основні поняття та закони загальної хімії, будова речовин, методи валентних зв’язків та молекулярних орбіталей, найважливіші положення хімічної термодинаміки, кінетики, фазової та хімічної рівноваг, теорія розчинів, теорії електролітичної дисоціації та окисно-відновних процесів. Прослідковано тісний зв’язок між будовою атомів хімічних елементів, їх положенням у періодичній системі та хімічними властивостями. Дана загальна хімічна характеристика властивостей металічних елементів. Окремим розділом викладено характеристика органічних речовин та властивостей найважливіших полімерних матеріалів.
    Посібник розраховано на студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів та широке коло викладачів і вчителів вищої та загальноосвітньої школи.
   
Bibliography: Містить бібліографію.Subject - Topical Name: Хімія -- Навчальні посібники Online Resources:LibraryGo Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520207
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520209
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520210
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520211
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520218
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520219
Книгосховище № 2 (KSH2)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520221
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520206
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520208
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520213
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520216
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520217
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520222
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520223
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520224
Книгосховище № 4 (KSH4)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520226
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520204
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520214
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520215
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520307
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520308
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520309
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520310
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520311
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520312
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520313
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520314
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520315
Книгосховище № 5 (KSH5)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54(075.8)/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520316
Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ)
Фонд відділу книгозберігання
01327860 (Browse shelf(Opens below)) Available 01327860
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520205
Читальний зал відкритого доступу (CHZVD)
Фонд відділу абонементів навчальної літератури
54/Р355 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520225

Містить бібліографію

ПЕРЕДМОВА.....7
1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ. СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ.....8
1.1. Атом, молекула, хімічний елемент, прості й складні речовини.....8
1.2. Атомні й молекулярні маси.....11
1.3. Кількість речовини. Моль. Молярна маса.....13
1.4. Закон збереження маси.....15
1.5. Закон сталості складу. Валентність....16
1.6. Закон еквівалентів. Еквівалент та еквівалентні маси.....17
1.7. Еквівалент і еквівалентні маси складних речовин....18
1.8. Закон кратних співвідношень....19
1.9. Закон Авогадро та його наслідки...20
1.10. Визначення молекулярних мас газоподібних речовин....21
1.11. Методичні вказівки до розв’язання задач....23
Контрольні запитання і задачі.....27
2. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ.....28
2.1. Атомне ядро й електронна оболонка. Постулати Бора....28
2.2. Хвильові властивості електрона. Хвильове рівняння....31
2.3. Квантові числа. Принцип Паулі....33
2.4. Заповнення електронами підрівнів. Правило Хунда....40
2.5. Електронні конфігурації атомів і електронні схеми....41
2.6. Методичні вказівки до розв’язання задач....42
Контрольні запитання і задачі....45
3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН
І ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АТОМІВ....46
3.1. Періодичний закон у формулюванні Д.І.Менделєєва
та структура періодичної системи елементів.....46
3.2. Рентгенівські спектри. Закон Мозлі. Сучасне формулювання
періодичного закону....48
3.3. Структура періодичної системи в світлі теорії будови атома ....50
3.4. Найважливіші властивості елементів.....54
3.4.1. Розміри атомів.....54
3.4.2. Енергія йонізації....56
3.4.3. Енергія спорідненості з електроном ......58
3.4.4. Електронегативність....59
3.5. Методичні вказівки до розв'язання задач......60
Контрольні запитання і задачі......62
4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК......64
4.1. Валентність елементів......65
4.2. Суть ковалентного зв’язку.......67
4.3. Довжина і енергія зв’язку....69
4.4. Метод валентних зв’язків....71
4.4.1. Здатність до насичення ковалентного зв’язку.....71
4.4.2. Напрямленість ковалентного зв'язку....72
4.4.3. Гібридизація атомних орбіталей.....73
4.4.4. а- і л- зв'язки.....79
4.4.5. Нелокалізований р-зв'язок....81
4.4.6. Донорно-акцепторний механізм утворення
ковалентного зв’язку......83
4.4.7. Недоліки методу валентних зв'язків......85
4.5. Метод молекулярних орбіталей (МО)....85
4.6. Йонний зв'язок.....93
4.6.1. Утворення і властивості йонного зв'язку....93
4.6.2. Ступінь окиснення. Полярність хімічного зв’язку.
Ефективні заряди атомів.....95
4.7. Види міжмолекулярної взаємодії.....99
4.7.1. Полярність та здатність до поляризації молекул......99
4.7.2. Міжмолекулярна взаємодія....101
4.7.3. Водневий зв’язок....103
4.8. Фазовий стан речовини....105
4.8.1. Агрегатний стан.....105
4.8.2. Кристалічний стан...106
4.8.3. Класифікація кристалічних форм.....108
4.8.4. Властивості кристалічних речовин....109
4.8.5. Типи хімічного зв’язку в кристалах...111
4.8.6. Реальні кристали і дефекти кристалічних граток .....117
4.8.7. Рідкі кристали......120
4.8.8. Аморфний стан......121
4.9. Методичні вказівки до розв'язання задач....124
Контрольні запитання і задачі....126
5. ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ....128
5.1. Деякі поняття хімічної термодинаміки....128
5.2. Теплові ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія
та ентальпія системи.....129
5.3. Термохімічні рівняння. Закони термохімії.
Способи розрахунку теплових ефектів .....132
5.4. Напрямленість процесів. Ентропія....139
5.5. Ізобарно-ізотермічний потенціал....146
Контрольні запитання і задачі....151
6. ХІМІЧНА КІНЕТИКА .....153
6.1. Кінетика реакцій у гомогенних системах.....154
6.1.1. Залежність швидкості реакції від концентрацій
реагуючих речовин.....155
6.1.2. Вплив температури. Енергія активації..... 157
6.1.3. Ланцюгові реакції....160
6.1.4 Контрольні запитання і задачі......166
7. ХІМІЧНА РІВНОВАГА.....168
7.1. Необоротні та оборотні хімічні реакції. Константа рівноваги... 168
7.2. Зміщення рівноваги. Принцип ле Шательє....172
Контрольні запитання і задачі....176
8. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ОДНОКОМПОНЕНТНІЙ СИСТЕМІ .....178
8.1. Фазові переходи в однокомпонентній системі.
Діаграма стану води .....179
8.2. Зміна ентальпії, ентропії та ізобарного потенціалу під час
фазових переходів....184
Контрольні запитання....185
9. РОЗЧИНИ....186
9.1. Загальна характеристика....186
9.2. Склад розчинів. Способи вираження концентрації....187
9.3. Процес розчинення. Сольватація. Теплота розчинення....189
9.4. Розчинення як оборотний процес. Розчинність.....191
9.4.1. Залежність розчинності від природи компонентів
розчину.....192
9.4.2. Вплив температури та тиску на розчинність речовин
у рідинах......193
9.5. Температури кипіння і кристалізації розчинів....197
9.5.1. Тиск насиченої пари над розчинами......197
9.5.2. Підвищення температури кипіння розчинів 198
9.5.3. Зниження температури кристалізації (замерзання)
розчинів.....200
9.5.4. Визначення молекулярної маси розчиненої речовини....201
9.5.5. Зміна ентропії та ізобарного потенціалу при розчиненні.....201
9.6. Методичні вказівки до розв’язання задач....202
Контрольні запитання і задачі....206
10. РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.....207
10.1. Фізичні властивості розчинів і теорія Арреніуса.....207
10.2. Роль розчинника в процесі дисоціації.....210
10.3. Стан сильних електролітів у розчинах. Коефіцієнти активності.....212
10.4. Дисоціація слабких електролітів.....215
10.5. Рівновага в насичених розчинах електролітів.....218
10.6. Реакції обміну в розчинах електролітів. Йонні рівняння .... 221
10.7. Дисоціація води і водневий показник водних розчинів.....223
10.8. Гідроліз солей.......226
10.9. Методичні вказівки до розв'язання задач....230
Контрольні запитання і задачі.....233
11. ПРОЦЕСИ ОКИСНЕННЯ-ВІДНОВЛЕННЯ.
ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ.....234
11.1. Окиснення і відновлення......234
11.2. Електродні потенціали.....235
11.3. Гальванічні елементи. Визначення стандартних потенціалів ... 240
11.4. Значення стандартних потенціалів і напрям
окисно-відновних реакцій......246
11.5. Корозія металів....249
11.5.1. Хімічна корозія.....249
11.5.2. Електрохімічна корозія.....252
11.5.3. Швидкість корозії.....255
11.5.4. Захист металів від корозії.....257
11.6. Електроліз.....262
11.7. Кінетика електродних процесів. Поляризація електродів ... 268
11.8. Рекомендації до складання рівнянь окисно-відновних реакцій......273
11.8.1. Визначення ступеня окиснення....273
11.8.2. Типи окисно-відновних реакцій.....274
11.8.3. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій....275
11.9. Методичні вказівки до розв’язання задач......280
Контрольні запитання і задачі......283
12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ......285
12.1. Будова електронних оболонок атомів і розташування
металів у періодичній системі....285
12.2. Загальні властивості металів.....286
12.3. Металічний зв’язок.....289
12.4. Загальні способи добування металів.....292
12.5. Очищення (рафінування) металів.....295
13. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ.....297
14. ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. ВЛАСТИВОСТІ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК.....304
14.1. Особливості хімічного зв’язку в органічних сполуках.....304
14.2. Деякі класи та ізомерія органічних сполук....308
14.3. Номенклатура органічних сполук.....311
14.4. Коротка характеристика хімічних властивостей
органічних сполук....314
14.5. Високомолекулярні сполуки....323
14.5.1. Загальні положення....323
14.5.2. Реакції полімеризації.....325
14.5.3. Короткі характеристики деяких полімерів......329
14.5.4. Реакції поліконденсації....334
14.5.5. Деякі властивості полімерів......338

На сучасному рівні викладені основні поняття та закони загальної хімії, будова речовин, методи валентних зв’язків та молекулярних орбіталей, найважливіші положення хімічної термодинаміки, кінетики, фазової та хімічної рівноваг, теорія розчинів, теорії електролітичної дисоціації та окисно-відновних процесів. Прослідковано тісний зв’язок між будовою атомів хімічних елементів, їх положенням у періодичній системі та хімічними властивостями. Дана загальна хімічна характеристика властивостей металічних елементів. Окремим розділом викладено характеристика органічних речовин та властивостей найважливіших полімерних матеріалів.
Посібник розраховано на студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів та широке коло викладачів і вчителів вищої та загальноосвітньої школи.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Share

Національний університет „Львівська політехніка“

Науково-технічна бібліотека

Koha Ukraine

Powered by Koha