Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / Романова Неоніла Володимирівна

Автор: Романова Неоніла ВолодимирівнаPublication: Київ; Ірпінь : Перун, 2002Description: 479 сторінок ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-569-106-6.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 54(075.8) + 546(075.8)
Загальні примітки:
Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії: атомно-молекулярна теорія, періодичний закон Д. І. Менделєєва, будова атома, хімічний зв’язок, енергетика і напрямленість хімічних процесів, кінетика хімічних реакцій, властивості розчинів, природа якісно-відновних процесів та їх застосування. Розглянуто властивості металів, закономірності комплексоутворення, систематику координаційних сполук, властивості та способи добування простих речовин і хімічних сполук за всіма групами періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва. Для студентів вищих навчальних закладів.
Provenance note:
Дар Видавництва Львівської політехніки
[Інв. № NR0664672]
Bibliography: Іменний покажчик: сторінки 466-479.Subject - Topical Name: Хімія -- Навчальні посібники | Неорганічна хімія -- Навчальні посібники УДК-теми: 54[075.8] Навчальні посібники по хімії « 54 Хімія. Кристалографiя. Мiнералогiя « 5 Математика. Природничi науки546 Неорганiчна хiмiя « 54 Хімія. Кристалографiя. Мiнералогiя « 5 Математика. Природничi науки
Зміст:
Вступ...8
Частина І. Загальна хімія
Розділ 1. Атомно-молекулярне вчення
§ 1.1. Значення атомно-молекулярного вчення як фундаменту сучасної хімії...12
§ 1.2. Хімічний елемент...15
§ 1.3. Основні закони хімії...18
§ 1.4. Визначення молекулярних мас речовин... 21
§ 1.5. Встановлення формул хімічних сполук. Рівняння хімічних реакцій та стехіометричні розрахунки... 24
Розділ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§ 2.1. Історія відкриття періодичного закону Д. І. Менделєєва...27
§ 2.2. Періодична система елементів...30
Розділ 3. Розвиток періодичного закону Д. І. Менделєєва і будова атома
§ 3.1. Ранні уявлення про складність структури атома...32
§ 3.2. Квантова механіка і корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання...36
§ 3.3. Багатоелектронні атоми. Електронні формули...45
§ 3.4. Деякі властивості та енергетичні характеристики атомів... 52
§ 3.5. Магнітні властивості атомів... 55
§ 3.6. Вплив електронної будови атомів на властивості елементів...57
§ 3.7. Значення періодичного закону та періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва...62
§ 3.8. Радіоактивність. Атомне ядро...63
Розділ 4. Хімічний зв 'язок і будова молекул
§ 4.1. Утворення та типи хімічного зв’язку ...72
§ 4.2. Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків... 73
§ 4.3. Неполярний і полярний ковалентний зв’язок
§ 4.4. Механізми утворення ковалентного зв’язку...79
§ 4.5. Напрямленість ковалентного зв’язку...82
§ 4.6. Гібридизація атомних електронних орбіталей...85
§ 4.7. Метод молекулярних орбіталей...89
§ 4.8. Ионний зв’язок...97
§ 4.9. Поняття про ступінь окиснення...100
§ 4.10. Водневий зв’язок...102
§ 4.11. Металічний зв’язок...104
§ 4.12. Сили міжмолекулярної взаємодії...105
§ 4.13. Агрегатний стан речовини...106
Розділ 5. Енергетика і напрямленість хімічних процесів
§ 5.1. Внутрішня енергія та ентальпія. Закон Гесса і термохімічні розрахунки...111
§ 5.2. Ентропія, енергія Гіббса та напрямленість процесів ...117
Розділ 6. Хімічна кінетика і хімічна рівновага
§ 6.1. Швидкість хімічної реакції...121
§ 6.2. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин ...122
§ 6.3. Вплив температури на швидкість реакції...124
§ 6.4. Ланцюгові реакції... 126
§ 6.5. Каталіз...127
§ 6.6. Хімічна рівновага... 129
Розділ 7. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук
§ 7.1. Класифікація неорганічних сполук ...134
§ 7.2. Оксиди...134
§ 7.3. Основи...137
§ 7.4. Кислоти ...138
§ 7.5. Амфотерні гідроксиди...140
§ 7.6. Солі...141
§ 7.7. Солеподібні бінарні сполуки...145
§ 7.8. Галоген-і тіоангідриди ...145
§ 7.9. Металіди (інтерметаліди) ...146
Розділ 8. Вода. Розчини
§ 8.1. Вода...147
§ 8.2. Розчини. Характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу...151
§ 8.3. Властивості розбавлених розчинів неелектролітів...155
§ 8.4. Колоїдні системи ...160
Розділ 9. Розчини електролітів
§ 9.1. Теорія електролітичної дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації...164
§ 9.2. Рівновага в розчинах слабких електролітів...171
§ 9.3. Добуток розчинності... 173
§ 9.4. Дисоціація води. Водневий показник ...175
§ 9.5. Буферні розчини...177
§ 9.6. Гідроліз солей...178
Розділ 10. Окисно-відновні реакції. Основи електрохімії
§ 10.1. Окисно-відновні реакції...182
§ 10.2. Гальванічний елемент. Електродні потенціали...189
§ 10.3. Ряд електрохімічних потенціалів металів...197
§ 10.4. Електроліз...198
Частина II. Неорганічна хімія
Розділ 1. Гідроген та водень
§ 1.1. Загальна характеристика і методи добування...204
§ 1.2. Властивості і застосування ...205
Розділ 2. Елементи головної підгрупи VII групи (підгрупа галогенів)
§ 2.1. Загальна характеристика елементів підгрупи галогенів...209
§ 2.2. Властивості Флуору та його сполук... 211
§ 2.3. Хлор у природі. Добування і властивості хлору...215
§ 2.4. Хлороводень. Хлориди...217
§ 2.5. Оксигеновмісні сполуки Хлору ... 218
§ 2.6. Бром. Йод. Властивості сполук Брому і Йоду... 222
Розділ 3. Елементи головної підгрупи VI групи (підгрупа Оксигену)
§ 3.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Оксигену...227
§ 3.2. Оксиген та кисень. Загальна характеристика і методи добування кисню...228
§ 3.3. Властивості кисню та сполук Оксигену...231
§ 3.4. Пероксиди...233
§ 3.5. Озон...235
§ 3.6. Сульфур. Добування і властивості сірки... 237
§ 3.7. Сірководень. Сульфіди...239
§ 3.8. Оксигеновмісні сполуки Сульфуру...241
§ 3.9. Сульфатна кислота... 245
§ 3.10. Селен, Телур, Полоній... 248
Розділ 4. Елементи головної підгрупи V групи (підгрупа Нітрогену)
§ 4.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Нітрогену...252
§ 4.2. Нітроген. Добування і властивості азоту...253
§ 4.3. Гідрогеновмісні сполуки Нітрогену...255
§ 4.4. Оксигеновмісні сполуки Нітрогену ...260
§ 4.5. Колообіг Нітрогену в природі...267
§ 4.6. Фосфор. Добування і властивості фосфору ...268
§ 4.7. Оксигеновмісні сполуки Фосфору...271
§ 4.8. Застосування фосфору та сполук Фосфору... 274
§ 4.9. Арсен, Стибій, Вісмут. Добування і властивості арсену, стибію, бісмуту...275
Розділ 5. Елементи головної підгрупи IV групи (підгрупа Карбону)
§ 5.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Карбону...280
§ 5.2. Карбон. Алотропні видозміни Карбону та хімічні властивості його сполук ...281
§ 5.3. Оксигеновмісні сполуки Карбону... 285
§ 5.4. Сульфуро- і нітрогеновмісні сполуки Карбону...289
§ 5.5. Паливо та його види...291
§ 5.6. Силіцій. Добування і властивості силіцію... 293
§ 5.7. Гідрогено- і галогеновмісні сполуки Силіцію... 294
§ 5.8. Оксигеновмісні сполуки Силіцію ... 296
§ 5.9. Германій, Станум, Плюмбум. Добування та властивості германію, стануму, плюмбуму...299
§ 5.10. Оксиди і гідроксиди елементів підгрупи Германію ...303
§ 5.11. Галогеніди та сульфіди елементів підгрупи Германію...305
Розділ 6. Елементи головної підгрупи VIII групи (інертні гази)
§ 6.1. Загальна характеристика інертних газів...306
§ 6.2. Фізичні та хімічні властивості інертних газів... 308
Розділ 7. Загальні властивості металів. Сплави
§ 7.1. Загальна характеристика металів... 312
§ 7.2. Фізичні властивості металів...312
§ 7.3. Хімічні властивості металів...315
§ 7.4. Корозія металів...316
§ 7.5. Природні сполуки металів. Добування металів ... 319
§ 7.6. Сплави...320
Розділ 8. Елементи головної підгрупи І групи (лужні метали)
§ 8.1. Загальна характеристика лужних металів...324
§ 8.2. Лужні метали. Добування, властивості і застосування лужних металів...326
§ 8.3. Гідроксиди лужних металів ...329
§ 8.4. Солі лужних металів...330
Розділ 9. Елементи головної підгрупи II групи
§ 9.1. Загальна характеристика елементів головної підгрупи II групи...31
§ 9.2. Поширення у природі. Добування простих речовин...333
§ 9.3. Властивості і застосування елементів головної підгрупи II групи ...334
§ 9.4. Оксиди та гідроксиди елементів головної підгрупи IIгрупи... 337
§ 9.5. Солі елементів головної підгрупи II групи ...339
§ 9.6. Твердість води та методи її усунення ... 340
Розділ 10. Елементи головної підгрупи III групи
§ 10.1. Загальна характеристика елементів головної підгрупи III групи ...342
§ 10.2. Бор. Добування і властивості...344
§ 10.3. Алюміній. Добування і властивості...348
§ 10.4. Елементи підгрупи Галію...352
Розділ II. Комплексні сполуки
§ 11.1. Основні положення координаційної теорії...355
§ 11.2. Дисоціація комплексних сполук ...358
§ 11.3. Основні типи і номенклатура комплексних сполук...359
§ 11.4. Просторова будова та ізомерія комплексних сполук... 363
§ 11.5. Природа хімічного зв’язку в комплексних сполуках...366
Розділ 12. Еіементи побічної підгрупи І групи (підгрупа Купруму)
§ 12.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Купруму...368
§ 12.2. Купрум. Добування і властивості сполук Купруму... 370
§ 12.3. Аргентум. Добування і властивості сполук Аргентуму...373
§ 12.4. Аурум. Добування і властивості сполук Ауруму...376
§ 12.5. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп I групи...378
Розділ ІЗ. Елементи побічної підгрупи П групи (підгрупа Цинку)
§ 13.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Цинку...380
§ 13.2. Цинк. Добування і властивості цинку...381
§ 13.3. Кадмій. Добування і властивості кадмію...383
§ 13.4. Меркурій. Добування і властивості ртуті...385
§ 13.5. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп II групи...388
Розділ 14. Елементи побічної підгрупи III групи
§ 14.1. Загальна характеристика елементів побічної підгрупи III групи ... 389
§ 14.2. Елементи побічної підгрупи III групи ...390
§ 14.3. Родина лантаноїдів... 394
§ 14.4. Родина актиноїдів ...397
§ 14.5. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп III групи...402
Розділ 15. Елементи побічної підгрупи IV групи (підгрупа Титану)
§ 15.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Титану...404
§ 15.2. Титан та його аналоги. Добування і застосування ...405
§ 15.3. Хімічні властивості елементів підгрупи Титану. Добування і застосування сполук елементів підгрупи Титану...406
§ 15.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп IV групи...410
Розділ 16. Елементи побічної підгрупи Vгрупи (підгрупа Ванадію)
§ 16.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Ванадію... 412
§ 16.2. Добування і застосування елементів підгрупи Ванадію...413
§ 16.3. Хімічні властивості елементів підгрупи Ванадію... 415
§ 16.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп V групи... 419
Розділ 17. Елементи побічної підгрупи VI групи (підгрупа Хрому)
§ 17.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Хрому...420
§ 17.2. Хром. Добування і властивості хрому...421
§ 17.3. Молібден і Вольфрам. Добування і властивості молібдену і вольфраму...426
§ 17.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп VI групи...429
Розділ 18. Елементи побічної підгрупи VII групи (підгрупа Мангану)
§ 18.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Мангану...431
§ 18.2. Манган. Добування і властивості мангану...432
§ 18.3. Технецій і Реній. Добування і властивості технецію і ренію... 437
§ 18.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп VII групи...440
Розділ 19. Елементи побічної підгрупи VIII групи (родина Феруму та платинові метали)
§ 19.1. Загальна характеристика елементів родини Феруму та платинових металів... 441
§ 19.2. Родина Феруму. Добування металів родини Феруму...442
§ 19.3. Фізичні властивості і застосування металів родини Феруму...445
§ 19.4. Хімічні властивості металів родини Феруму...446
§ 19.5. Родина платинових металів. Добування платинових металів...451
§ 19.6. Фізичні властивості і застосування платинових металів ...453
§ 19.7. Хімічні властивості платинових металів... 454
Розділ 20. Заключний огляд елементів...457
Список рекомендованої літератури...465
Іменний покажчик...466
Предметний покажчик...468
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0664672
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0648760
 Книга Книга Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2024 NR0520268
 Книга Книга Абонемент соціально-економічної літератури (ABVSEL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2024 NR0520270
 Книга Книга Абонемент відділу абонементів навчальної літератури (ABVANL) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 30/06/2024 NR0520272
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520273
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520276
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520274
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54(075.8)/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520266
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54(075.8)/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520267
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54(075.8)/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520275
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54(075.8)/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520277
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54(075.8)/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520278
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54(075.8)/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520279
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01327875 (Browse shelf(Opens below)) Available 01327875
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520269
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 54/Р693 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0520271

Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії: атомно-молекулярна теорія, періодичний закон Д. І. Менделєєва, будова атома, хімічний зв’язок, енергетика і напрямленість хімічних процесів, кінетика хімічних реакцій, властивості розчинів, природа якісно-відновних процесів та їх застосування. Розглянуто властивості металів, закономірності комплексоутворення, систематику координаційних сполук, властивості та способи добування простих речовин і хімічних сполук за всіма групами періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва.

Для студентів вищих навчальних закладів.

NR0664672 Дар Видавництва Львівської політехніки

Іменний покажчик: сторінки 466-479

Вступ...8
Частина І. Загальна хімія
Розділ 1. Атомно-молекулярне вчення
§ 1.1. Значення атомно-молекулярного вчення як фундаменту сучасної хімії...12
§ 1.2. Хімічний елемент...15
§ 1.3. Основні закони хімії...18
§ 1.4. Визначення молекулярних мас речовин... 21
§ 1.5. Встановлення формул хімічних сполук. Рівняння хімічних реакцій та стехіометричні розрахунки... 24
Розділ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§ 2.1. Історія відкриття періодичного закону Д. І. Менделєєва...27
§ 2.2. Періодична система елементів...30
Розділ 3. Розвиток періодичного закону Д. І. Менделєєва і будова атома
§ 3.1. Ранні уявлення про складність структури атома...32
§ 3.2. Квантова механіка і корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання...36
§ 3.3. Багатоелектронні атоми. Електронні формули...45
§ 3.4. Деякі властивості та енергетичні характеристики атомів... 52
§ 3.5. Магнітні властивості атомів... 55
§ 3.6. Вплив електронної будови атомів на властивості елементів...57
§ 3.7. Значення періодичного закону та періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва...62
§ 3.8. Радіоактивність. Атомне ядро...63
Розділ 4. Хімічний зв 'язок і будова молекул
§ 4.1. Утворення та типи хімічного зв’язку ...72
§ 4.2. Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків... 73
§ 4.3. Неполярний і полярний ковалентний зв’язок
§ 4.4. Механізми утворення ковалентного зв’язку...79
§ 4.5. Напрямленість ковалентного зв’язку...82
§ 4.6. Гібридизація атомних електронних орбіталей...85
§ 4.7. Метод молекулярних орбіталей...89
§ 4.8. Ионний зв’язок...97
§ 4.9. Поняття про ступінь окиснення...100
§ 4.10. Водневий зв’язок...102
§ 4.11. Металічний зв’язок...104
§ 4.12. Сили міжмолекулярної взаємодії...105
§ 4.13. Агрегатний стан речовини...106
Розділ 5. Енергетика і напрямленість хімічних процесів
§ 5.1. Внутрішня енергія та ентальпія. Закон Гесса і термохімічні розрахунки...111
§ 5.2. Ентропія, енергія Гіббса та напрямленість процесів ...117
Розділ 6. Хімічна кінетика і хімічна рівновага
§ 6.1. Швидкість хімічної реакції...121
§ 6.2. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин ...122
§ 6.3. Вплив температури на швидкість реакції...124
§ 6.4. Ланцюгові реакції... 126
§ 6.5. Каталіз...127
§ 6.6. Хімічна рівновага... 129
Розділ 7. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук
§ 7.1. Класифікація неорганічних сполук ...134
§ 7.2. Оксиди...134
§ 7.3. Основи...137
§ 7.4. Кислоти ...138
§ 7.5. Амфотерні гідроксиди...140
§ 7.6. Солі...141
§ 7.7. Солеподібні бінарні сполуки...145
§ 7.8. Галоген-і тіоангідриди ...145
§ 7.9. Металіди (інтерметаліди) ...146
Розділ 8. Вода. Розчини
§ 8.1. Вода...147
§ 8.2. Розчини. Характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу...151
§ 8.3. Властивості розбавлених розчинів неелектролітів...155
§ 8.4. Колоїдні системи ...160
Розділ 9. Розчини електролітів
§ 9.1. Теорія електролітичної дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації...164
§ 9.2. Рівновага в розчинах слабких електролітів...171
§ 9.3. Добуток розчинності... 173
§ 9.4. Дисоціація води. Водневий показник ...175
§ 9.5. Буферні розчини...177
§ 9.6. Гідроліз солей...178
Розділ 10. Окисно-відновні реакції. Основи електрохімії
§ 10.1. Окисно-відновні реакції...182
§ 10.2. Гальванічний елемент. Електродні потенціали...189
§ 10.3. Ряд електрохімічних потенціалів металів...197
§ 10.4. Електроліз...198
Частина II. Неорганічна хімія
Розділ 1. Гідроген та водень
§ 1.1. Загальна характеристика і методи добування...204
§ 1.2. Властивості і застосування ...205
Розділ 2. Елементи головної підгрупи VII групи (підгрупа галогенів)
§ 2.1. Загальна характеристика елементів підгрупи галогенів...209
§ 2.2. Властивості Флуору та його сполук... 211
§ 2.3. Хлор у природі. Добування і властивості хлору...215
§ 2.4. Хлороводень. Хлориди...217
§ 2.5. Оксигеновмісні сполуки Хлору ... 218
§ 2.6. Бром. Йод. Властивості сполук Брому і Йоду... 222
Розділ 3. Елементи головної підгрупи VI групи (підгрупа Оксигену)
§ 3.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Оксигену...227
§ 3.2. Оксиген та кисень. Загальна характеристика і методи добування кисню...228
§ 3.3. Властивості кисню та сполук Оксигену...231
§ 3.4. Пероксиди...233
§ 3.5. Озон...235
§ 3.6. Сульфур. Добування і властивості сірки... 237
§ 3.7. Сірководень. Сульфіди...239
§ 3.8. Оксигеновмісні сполуки Сульфуру...241
§ 3.9. Сульфатна кислота... 245
§ 3.10. Селен, Телур, Полоній... 248
Розділ 4. Елементи головної підгрупи V групи (підгрупа Нітрогену)
§ 4.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Нітрогену...252
§ 4.2. Нітроген. Добування і властивості азоту...253
§ 4.3. Гідрогеновмісні сполуки Нітрогену...255
§ 4.4. Оксигеновмісні сполуки Нітрогену ...260
§ 4.5. Колообіг Нітрогену в природі...267
§ 4.6. Фосфор. Добування і властивості фосфору ...268
§ 4.7. Оксигеновмісні сполуки Фосфору...271
§ 4.8. Застосування фосфору та сполук Фосфору... 274
§ 4.9. Арсен, Стибій, Вісмут. Добування і властивості арсену, стибію, бісмуту...275
Розділ 5. Елементи головної підгрупи IV групи (підгрупа Карбону)
§ 5.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Карбону...280
§ 5.2. Карбон. Алотропні видозміни Карбону та хімічні властивості його сполук ...281
§ 5.3. Оксигеновмісні сполуки Карбону... 285
§ 5.4. Сульфуро- і нітрогеновмісні сполуки Карбону...289
§ 5.5. Паливо та його види...291
§ 5.6. Силіцій. Добування і властивості силіцію... 293
§ 5.7. Гідрогено- і галогеновмісні сполуки Силіцію... 294
§ 5.8. Оксигеновмісні сполуки Силіцію ... 296
§ 5.9. Германій, Станум, Плюмбум. Добування та властивості германію, стануму, плюмбуму...299
§ 5.10. Оксиди і гідроксиди елементів підгрупи Германію ...303
§ 5.11. Галогеніди та сульфіди елементів підгрупи Германію...305
Розділ 6. Елементи головної підгрупи VIII групи (інертні гази)
§ 6.1. Загальна характеристика інертних газів...306
§ 6.2. Фізичні та хімічні властивості інертних газів... 308
Розділ 7. Загальні властивості металів. Сплави
§ 7.1. Загальна характеристика металів... 312
§ 7.2. Фізичні властивості металів...312
§ 7.3. Хімічні властивості металів...315
§ 7.4. Корозія металів...316
§ 7.5. Природні сполуки металів. Добування металів ... 319
§ 7.6. Сплави...320
Розділ 8. Елементи головної підгрупи І групи (лужні метали)
§ 8.1. Загальна характеристика лужних металів...324
§ 8.2. Лужні метали. Добування, властивості і застосування лужних металів...326
§ 8.3. Гідроксиди лужних металів ...329
§ 8.4. Солі лужних металів...330
Розділ 9. Елементи головної підгрупи II групи
§ 9.1. Загальна характеристика елементів головної підгрупи II групи...31
§ 9.2. Поширення у природі. Добування простих речовин...333
§ 9.3. Властивості і застосування елементів головної підгрупи II групи ...334
§ 9.4. Оксиди та гідроксиди елементів головної підгрупи IIгрупи... 337
§ 9.5. Солі елементів головної підгрупи II групи ...339
§ 9.6. Твердість води та методи її усунення ... 340
Розділ 10. Елементи головної підгрупи III групи
§ 10.1. Загальна характеристика елементів головної підгрупи III групи ...342
§ 10.2. Бор. Добування і властивості...344
§ 10.3. Алюміній. Добування і властивості...348
§ 10.4. Елементи підгрупи Галію...352
Розділ II. Комплексні сполуки
§ 11.1. Основні положення координаційної теорії...355
§ 11.2. Дисоціація комплексних сполук ...358
§ 11.3. Основні типи і номенклатура комплексних сполук...359
§ 11.4. Просторова будова та ізомерія комплексних сполук... 363
§ 11.5. Природа хімічного зв’язку в комплексних сполуках...366
Розділ 12. Еіементи побічної підгрупи І групи (підгрупа Купруму)
§ 12.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Купруму...368
§ 12.2. Купрум. Добування і властивості сполук Купруму... 370
§ 12.3. Аргентум. Добування і властивості сполук Аргентуму...373
§ 12.4. Аурум. Добування і властивості сполук Ауруму...376
§ 12.5. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп I групи...378
Розділ ІЗ. Елементи побічної підгрупи П групи (підгрупа Цинку)
§ 13.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Цинку...380
§ 13.2. Цинк. Добування і властивості цинку...381
§ 13.3. Кадмій. Добування і властивості кадмію...383
§ 13.4. Меркурій. Добування і властивості ртуті...385
§ 13.5. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп II групи...388
Розділ 14. Елементи побічної підгрупи III групи
§ 14.1. Загальна характеристика елементів побічної підгрупи III групи ... 389
§ 14.2. Елементи побічної підгрупи III групи ...390
§ 14.3. Родина лантаноїдів... 394
§ 14.4. Родина актиноїдів ...397
§ 14.5. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп III групи...402
Розділ 15. Елементи побічної підгрупи IV групи (підгрупа Титану)
§ 15.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Титану...404
§ 15.2. Титан та його аналоги. Добування і застосування ...405
§ 15.3. Хімічні властивості елементів підгрупи Титану. Добування і застосування сполук елементів підгрупи Титану...406
§ 15.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп IV групи...410
Розділ 16. Елементи побічної підгрупи Vгрупи (підгрупа Ванадію)
§ 16.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Ванадію... 412
§ 16.2. Добування і застосування елементів підгрупи Ванадію...413
§ 16.3. Хімічні властивості елементів підгрупи Ванадію... 415
§ 16.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп V групи... 419
Розділ 17. Елементи побічної підгрупи VI групи (підгрупа Хрому)
§ 17.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Хрому...420
§ 17.2. Хром. Добування і властивості хрому...421
§ 17.3. Молібден і Вольфрам. Добування і властивості молібдену і вольфраму...426
§ 17.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп VI групи...429
Розділ 18. Елементи побічної підгрупи VII групи (підгрупа Мангану)
§ 18.1. Загальна характеристика елементів підгрупи Мангану...431
§ 18.2. Манган. Добування і властивості мангану...432
§ 18.3. Технецій і Реній. Добування і властивості технецію і ренію... 437
§ 18.4. Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп VII групи...440
Розділ 19. Елементи побічної підгрупи VIII групи (родина Феруму та платинові метали)
§ 19.1. Загальна характеристика елементів родини Феруму та платинових металів... 441
§ 19.2. Родина Феруму. Добування металів родини Феруму...442
§ 19.3. Фізичні властивості і застосування металів родини Феруму...445
§ 19.4. Хімічні властивості металів родини Феруму...446
§ 19.5. Родина платинових металів. Добування платинових металів...451
§ 19.6. Фізичні властивості і застосування платинових металів ...453
§ 19.7. Хімічні властивості платинових металів... 454
Розділ 20. Заключний огляд елементів...457
Список рекомендованої літератури...465
Іменний покажчик...466
Предметний покажчик...468

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha