Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підручник / Шляхтун Петро Панасович ; [головний редактор В. М. Куценко] ; Міністерство освіти і науки України

Автор: Шляхтун Петро ПанасовичВторинна відповідальність: головний редактор Куценко В. М.Publication: Київ : Либідь, 2002Description: 576 сторінок ; 20 смLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0226-X.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 32.001(075.8)Bibliography: Бібліографія: сторінки 567-568.Subject - Topical Name: Полiтологiя -- Навчальні посібники УДК-теми: 32.001 Полiтологiя « 32 Полiтика « 3 Суспiльнi науки
Зміст:
Передмова.....З
Розділ 1 Становлення та розвиток політичних ідей.....7
Глава 1. Предмет політології.....8
1. Об’єкт і предмет політології......9
науки і навчальної дисципліни.
Глава 2. Основні історичні віхи пізнання політичних
явищ.....33
1. Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі.....33
Вчення Фоми Аквінського про державу. Політичне вчення Марсилія Падуанського.
3. Політичні вчення епохи Відродження......48
Політичне вчення Нікколо Макіавеллі. Вчення Жана Бодена про державу. Політичні ідеї утопічного соціалізму.
4. Становлення і розвиток політичної науки Нового часу....55
Політичні вчення в Голландії. Політичні вчення в Англії. Політичні вчення у Франції. Політичні вчення в Німеччині.
5. Основні напрями західноєвропейської політичної думки XIX — початку XX ст.....71
Класичний лібералізм. Критично-утопічний соціалізм. Марксизм. Елітизм.
Глава 3. Зародження і розвиток української політичної думки.....93
1. Політичні погляди у Київській Русі......94
«Слово про закон і благодать». «Повість врем’яних літ». «Руська правда». «Повчання». «Слово о полку Ігоревім».
2. Українська політична думка литовсько-поль¬ської і польсько-козацької доби (XVI—XVIII ст.).....99
Станіслав Оріховський-Роксолан. Христофор Філалет. Іван Вишенський. Становлення козацько-гетьманської держави. Пилип Орлик. Стефан Яворський. Феофан Прокопович.
3. Політична думка України в XIX ст......111
Микола Костомаров. Тарас Шевченко. Михайло Драгоманов. Сергій Подолинський. Іван Франко.
4. Основні напрями розвитку української політич¬ної думки у першій половині XX ст.....122
Соціалізм. Консерватизм. Націоналізм. Націонал-демо- кратизм.
Розділ II. Політика як суспільне явище
Глава 4. Природа політики.....150
1. Поняття, суб’єкти і функції політики.....150
Походження і сутність політики. Суб’єкти політики. Функції політики.
2. Зв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.....161
Місце політичних відносин у системі суспільних відносин. Види політики. Політика як наука й мистецтво.
Глава 5. Політична влада .....171
1. Влада як суспільне відношення .....172
Сутність і види влади. Політична влада. Концепції влади.
2. Ресурси й легітимність політичної влади.....183
Ресурси політичної влади. Поняття легітимності влади. Ознаки легітимності політичної влади. Типи легітимності політичної влади.
Глава 6. Соціальні засади політики.....198
1. Сутність та особливості соціальних відносин......198
2. Соціальні спільності як суб’єкти політичних відносин.....201
Соціально-класові спільності. Соціально-етнічні спільності. Соціально-демографічні спільності. Соціально-
професійні спільності. Соціально-територіальні спільності.
3. Соціально-політичні конфлікти .....209
Поняття соціально-політичного конфлікту. Міжкласові конфлікти. Міжетнічні конфлікти. Соціальна політика.
Глава 7. Системний вимір політики.....220
1. Сутність і значення системного аналізу політики.....220
Сутність системного аналізу. Концепція політичної системи Д. Істона. Модель політичної системи Г. Алмонда.
2. Структура і функції політичної системи суспільства....227
Структура політичної системи. Функції політичної системи. Закономірності функціонування політичної системи.
3. Типологія політичних систем.....238
Розділ III. Інституціоналізовані форми політики.....245
Глава 8. Держава — головний інститут політичної
системи суспільства .....246
1. Сутність, ознаки та функції держави.....247
Сутність та основні ознаки держави. Основні концепції походження держави. Функції держави.
2. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.....258
Глава держави. Парламент. Уряд. Поділ державної влади.
3. Форми держави.......269
Форми державного правління. Форми державного устрою. Організація державної влади в Україні.
Глава 9. Правова держава та громадянське суспільство.....292
1. Сутність та основні ознаки правової держави.....293
З історії теорії правової держави. Основні ознаки правової держави.
2. Громадянське суспільство та його взаємозв’язок з державою .....303
Становлення концепції громадянського суспільства. Структура громадянського суспільства. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.
3. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні.....315
Формування правової держави. Становлення громадянського суспільства.
Глава 10. Політичні партії і партійні системи.....325
1. Сутність, генезис і функції політичних партій.....325
Сутність політичної партії. Генезис політичних партій. Функції політичних партій.
2. Типологія політичних партій.....332
Типологія партій за соціальною основою. Інші типології політичних партій.
3. Партійні системи.....337
Поняття партійної системи. Типологія партійних систем. Багатопартійна система. Двопартійна система. Однопартійна система.
4. Політичні партії та основні типи сучасних
виборчих систем.....343
Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система. Взаємозв’язок форм правління, партійних і виборчих систем.
5. Партійна й виборча системи в Україні....352
Становлення багатопартійності в Україні. Особливості партійної і виборчої систем України.
Глава 11. Групи інтересів.....359
1. Поняття і функції груп інтересів.....359
Сутність групового підходу до вивчення політики. Поняття «групи інтересів». Функції груп інтересів.
2. Типологія груп інтересів....366
Профспілки. Жіночий рух.
3. Політичне представництво груп інтересів.....370
Безпосереднє політичне представництво інтересів. Опосередковане політичне представництво інтересів.
Глава 12. Політичні режими...377
1. Поняття і структура політичного режиму......377
Поняття політичного режиму. Структура політичного режиму.
2. Типологія політичних режимів......381
Типологія політичних режимів Г. Моски. Політичні й державні режими. Тоталітаризм. Авторитаризм. Демократичний політичний режим. Трансформація політичних режимів.
3. Теоретичні засади демократії.....395
Поняття демократії. Політичні принципи демократії. Основні концепції демократії.
Розділ IV. Персоналізовані аспекти політики....409
Глава 13. Особа як суб’єкт політики....410
1. Політична суб’єктність особи.....410
Поняття «людина», «індивід», «особа». Політична суб’єктність особи.
2. Основні типи й види політичної поведінки.....413
Поняття політичної поведінки. Типи й види політичної поведінки. Основні форми політичної участі. Референдум. Специфіка масової поведінки в політиці. Мотивація політичної поведінки.
3. Політика і мораль.....423
Історичний аспект. Моральна дилема в політиці. Вплив влади на особу.
Глава 14. Політичні еліти.....430
1. Поняття і сучасні концепції політичних еліт.....430
Поняття політичної еліти. Сучасні концепції політичних еліт. Функції політичної еліти.
2. Типологія та шляхи формування політичних еліт....442
Типологія політичних еліт. Еліта і бюрократія. Шляхи формування політичних еліт.
Глава 15. Політичне лідерство.....452
1. Сутність, витоки і функції політичного лідерства.....453
Сутність політичного лідерства. Витоки політичного лідерства. Функції політичного лідерства.
2. Типологія та механізми формування політичного лідерства.....461
Типологія політичного лідерства. Механізми формування політичного лідерства.
Глава 16. Політична культура.....477
1. Сутність і структура політичної культури......478
Сутність політичної культури. Структура політичної культури.
2. Політична свідомість як елемент політичної
культури....481
Поняття політичної свідомості. Політична психологія та ідеологія. Буденна й теоретична політична свідомість. Індивідуальна, групова й масова політична свідомість.
3. Типи і функції політичної культури .....487
Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби. Типологія політичної культури Є. Вятра. Вплив політичної культури на політичну систему. Функції політичної культури.
4. Політична соціалізація.....494
Сутність політичної соціалізації. Етапи політичної соціалізації.
Розділ V. Політика як міжнародний процес ....501
Глава 17. Міжнародна політика.....502
1. Зовнішня політика.....502
Міжнародна і зовнішня політика. Цілі і функції зовнішньої політики. Засоби зовнішньої політики.
2. Міжнародні політичні відносини....514
Сутність та особливості міжнародних відносин. Структура міжнародних політичних відносин.
3. Світовий політичний процес.....523
Поняття світового політичного процесу. Марксистська концепція світового політичного процесу. Геополітичні концепції. Концепція політичного реалізму. Модерністські концепції. Україна в системі міжнародних
Фашизм. Анархізм. Троцькізм. Взаємовплив політичних ідеологій.
Item type: Книга
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0662888
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0642878
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0642807
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0642808
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0642809
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0639226
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009722
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009723
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009724
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009726
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009727
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009728
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009729
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009730
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009731
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available IE009732
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0582095
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0562998
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518813
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518814
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518815
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518816
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518817
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518818
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518819
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518820
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518821
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518822
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518827
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518828
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0528477
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0510167
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0510168
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0510170
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518811
 Книга Книга Книгосховище № 4 (KSH4) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518812
 Книга Книга Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 27/02/2019 00:00 IE009721
 Книга Книга Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0525167
 Книга Книга Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0510166
 Книга Книга Книгосховище відділу соціально-економічної літератури (KSHVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Checked out 27/02/2020 00:00 NR0510169
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518823
 Книга Книга Читальний зал відкритого доступу (CHZVD) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518825
 Книга Книга Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0632310
 Книга Книга Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518829
 Книга Книга Читальний зал соціально-економічної літератури (CHZVSEL) Фонд відділу соціально-економічної літератури 32.001(075.8)/Ш709 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0518810

Бібліографія: сторінки 567-568

Передмова.....З
Розділ 1 Становлення та розвиток політичних ідей.....7
Глава 1. Предмет політології.....8
1. Об’єкт і предмет політології......9
науки і навчальної дисципліни.
Глава 2. Основні історичні віхи пізнання політичних
явищ.....33
1. Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі.....33
Вчення Фоми Аквінського про державу. Політичне вчення Марсилія Падуанського.
3. Політичні вчення епохи Відродження......48
Політичне вчення Нікколо Макіавеллі. Вчення Жана Бодена про державу. Політичні ідеї утопічного соціалізму.
4. Становлення і розвиток політичної науки Нового часу....55
Політичні вчення в Голландії. Політичні вчення в Англії. Політичні вчення у Франції. Політичні вчення в Німеччині.
5. Основні напрями західноєвропейської політичної думки XIX — початку XX ст.....71
Класичний лібералізм. Критично-утопічний соціалізм. Марксизм. Елітизм.
Глава 3. Зародження і розвиток української політичної думки.....93
1. Політичні погляди у Київській Русі......94
«Слово про закон і благодать». «Повість врем’яних літ». «Руська правда». «Повчання». «Слово о полку Ігоревім».
2. Українська політична думка литовсько-поль¬ської і польсько-козацької доби (XVI—XVIII ст.).....99
Станіслав Оріховський-Роксолан. Христофор Філалет. Іван Вишенський. Становлення козацько-гетьманської держави. Пилип Орлик. Стефан Яворський. Феофан Прокопович.
3. Політична думка України в XIX ст......111
Микола Костомаров. Тарас Шевченко. Михайло Драгоманов. Сергій Подолинський. Іван Франко.
4. Основні напрями розвитку української політич¬ної думки у першій половині XX ст.....122
Соціалізм. Консерватизм. Націоналізм. Націонал-демо- кратизм.
Розділ II. Політика як суспільне явище
Глава 4. Природа політики.....150
1. Поняття, суб’єкти і функції політики.....150
Походження і сутність політики. Суб’єкти політики. Функції політики.
2. Зв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.....161
Місце політичних відносин у системі суспільних відносин. Види політики. Політика як наука й мистецтво.
Глава 5. Політична влада .....171
1. Влада як суспільне відношення .....172
Сутність і види влади. Політична влада. Концепції влади.
2. Ресурси й легітимність політичної влади.....183
Ресурси політичної влади. Поняття легітимності влади. Ознаки легітимності політичної влади. Типи легітимності політичної влади.
Глава 6. Соціальні засади політики.....198
1. Сутність та особливості соціальних відносин......198
2. Соціальні спільності як суб’єкти політичних відносин.....201
Соціально-класові спільності. Соціально-етнічні спільності. Соціально-демографічні спільності. Соціально-
професійні спільності. Соціально-територіальні спільності.
3. Соціально-політичні конфлікти .....209
Поняття соціально-політичного конфлікту. Міжкласові конфлікти. Міжетнічні конфлікти. Соціальна політика.
Глава 7. Системний вимір політики.....220
1. Сутність і значення системного аналізу політики.....220
Сутність системного аналізу. Концепція політичної системи Д. Істона. Модель політичної системи Г. Алмонда.
2. Структура і функції політичної системи суспільства....227
Структура політичної системи. Функції політичної системи. Закономірності функціонування політичної системи.
3. Типологія політичних систем.....238
Розділ III. Інституціоналізовані форми політики.....245
Глава 8. Держава — головний інститут політичної
системи суспільства .....246
1. Сутність, ознаки та функції держави.....247
Сутність та основні ознаки держави. Основні концепції походження держави. Функції держави.
2. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.....258
Глава держави. Парламент. Уряд. Поділ державної влади.
3. Форми держави.......269
Форми державного правління. Форми державного устрою. Організація державної влади в Україні.
Глава 9. Правова держава та громадянське суспільство.....292
1. Сутність та основні ознаки правової держави.....293
З історії теорії правової держави. Основні ознаки правової держави.
2. Громадянське суспільство та його взаємозв’язок з державою .....303
Становлення концепції громадянського суспільства. Структура громадянського суспільства. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.
3. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні.....315
Формування правової держави. Становлення громадянського суспільства.
Глава 10. Політичні партії і партійні системи.....325
1. Сутність, генезис і функції політичних партій.....325
Сутність політичної партії. Генезис політичних партій. Функції політичних партій.
2. Типологія політичних партій.....332
Типологія партій за соціальною основою. Інші типології політичних партій.
3. Партійні системи.....337
Поняття партійної системи. Типологія партійних систем. Багатопартійна система. Двопартійна система. Однопартійна система.
4. Політичні партії та основні типи сучасних
виборчих систем.....343
Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система. Взаємозв’язок форм правління, партійних і виборчих систем.
5. Партійна й виборча системи в Україні....352
Становлення багатопартійності в Україні. Особливості партійної і виборчої систем України.
Глава 11. Групи інтересів.....359
1. Поняття і функції груп інтересів.....359
Сутність групового підходу до вивчення політики. Поняття «групи інтересів». Функції груп інтересів.
2. Типологія груп інтересів....366
Профспілки. Жіночий рух.
3. Політичне представництво груп інтересів.....370
Безпосереднє політичне представництво інтересів. Опосередковане політичне представництво інтересів.
Глава 12. Політичні режими...377
1. Поняття і структура політичного режиму......377
Поняття політичного режиму. Структура політичного режиму.
2. Типологія політичних режимів......381
Типологія політичних режимів Г. Моски. Політичні й державні режими. Тоталітаризм. Авторитаризм. Демократичний політичний режим. Трансформація політичних режимів.
3. Теоретичні засади демократії.....395
Поняття демократії. Політичні принципи демократії. Основні концепції демократії.
Розділ IV. Персоналізовані аспекти політики....409
Глава 13. Особа як суб’єкт політики....410
1. Політична суб’єктність особи.....410
Поняття «людина», «індивід», «особа». Політична суб’єктність особи.
2. Основні типи й види політичної поведінки.....413
Поняття політичної поведінки. Типи й види політичної поведінки. Основні форми політичної участі. Референдум. Специфіка масової поведінки в політиці. Мотивація політичної поведінки.
3. Політика і мораль.....423
Історичний аспект. Моральна дилема в політиці. Вплив влади на особу.
Глава 14. Політичні еліти.....430
1. Поняття і сучасні концепції політичних еліт.....430
Поняття політичної еліти. Сучасні концепції політичних еліт. Функції політичної еліти.
2. Типологія та шляхи формування політичних еліт....442
Типологія політичних еліт. Еліта і бюрократія. Шляхи формування політичних еліт.
Глава 15. Політичне лідерство.....452
1. Сутність, витоки і функції політичного лідерства.....453
Сутність політичного лідерства. Витоки політичного лідерства. Функції політичного лідерства.
2. Типологія та механізми формування політичного лідерства.....461
Типологія політичного лідерства. Механізми формування політичного лідерства.
Глава 16. Політична культура.....477
1. Сутність і структура політичної культури......478
Сутність політичної культури. Структура політичної культури.
2. Політична свідомість як елемент політичної
культури....481
Поняття політичної свідомості. Політична психологія та ідеологія. Буденна й теоретична політична свідомість. Індивідуальна, групова й масова політична свідомість.
3. Типи і функції політичної культури .....487
Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби. Типологія політичної культури Є. Вятра. Вплив політичної культури на політичну систему. Функції політичної культури.
4. Політична соціалізація.....494
Сутність політичної соціалізації. Етапи політичної соціалізації.
Розділ V. Політика як міжнародний процес ....501
Глава 17. Міжнародна політика.....502
1. Зовнішня політика.....502
Міжнародна і зовнішня політика. Цілі і функції зовнішньої політики. Засоби зовнішньої політики.
2. Міжнародні політичні відносини....514
Сутність та особливості міжнародних відносин. Структура міжнародних політичних відносин.
3. Світовий політичний процес.....523
Поняття світового політичного процесу. Марксистська концепція світового політичного процесу. Геополітичні концепції. Концепція політичного реалізму. Модерністські концепції. Україна в системі міжнародних
Фашизм. Анархізм. Троцькізм. Взаємовплив політичних ідеологій.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha