Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Основи фізики [Текст] : навч. посіб. для вузів з дисципліни "Фізика" / Чолпан Петро Пилипович

Автор: Чолпан Петро ПилиповичPublication: Київ : Вища шк., 1995Description: 488 с. : іл.Language: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 5-11-004270-5.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53(075.8)Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники УДК-теми: 53[075.8] Фізика. Навчальні посібники для вузів « 53[075] Фізика. Навчальні посібники. Шкільні підручники. Підручники для студентів « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У посібнику викладено основні питання курсу загальної фізики: механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики і спеціальної теорії відносності, атомної і ядерної фізики, фізики елементарних частинок. Дано філософський аналіз основних питань фізики. Видання порівняно з російським (1985 р.) доповнено новими параграфами і перероблено відповідно до сучасних вимог. На відміну від попереднього видання кожний розділ закінчується контрольними запитаннями. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Фізика».
Contents note:
Передмова .... З
Вступ ......5
§ 1. Предмет фізики і загальні методи наукового пізнання ....... 5
§ 2. Історичний огляд розвитку фізики ......18
§ 3. Філософський огляд розвитку фізики .......22
§ 4. Застосування методу моделювання в фізиці .......26
Частина 1. МЕХАНІКА ..... 31
Розділ 1. Кінематика ..... 31
§ 1. Механіка. Система відліку. Матеріальна точка .... 31
§ 2. Швидкість ...... 32
§ 3. Прискорення. Прискорення при криволінійному русі ..... 34
§ 4. Рух точки по колу ...... 36
§ 5. Одиниці фізичних величин .... 39
Контрольні запитання ....... 41
Розділ 2. Динаміка матеріальної точки ...... 41
§ 1. Класична механіка ...... 41
§ 2. Перший закон Ньютона ....... 42
§ 3. Інерціальні системи відліку .......44
§ 4. Принцип відносності Галілея ...... 45
§ 5. Другий закон Ньютона ..... 47
§ 6. Детермінізм Лапласа ......48
§ 7. Третій закон Ньютона .... 50
§ 8. Неінерціальні системи відліку ...... 52
§ 9. Доцентрова і відцентрова сили ...... 54
§ 10. Сила Коріоліса ...... 54
§ 11. Закон всесвітнього тяжіння ...... 56
§ 12. Інертна і гравітаційна маси ...... 58
§ 13. Визначення мас Сонця і Землі ...... 59
§ 14. Космічні швидкості. Освоєння космосу ..... 59
§ 15. Робота. Енергія ..... 61
§ 16. Поступальний і обертальний рух твердого тіла ..... 65
§ 17. Коливання. Гармонічні коливання ......67
§ 18. Математичний маятник ...... 69
§ 19. Хвильовий процес. Рівняння хвилі. Енергія хвилі ..... 70
§ 20. Інтерференція хвиль. Швидкість поширення хвиль .......73
§ 21. Звук. Явище Доплера ......75
§ 22. Філософські висновки з механіки Ньютона .....77
Контрольні запитання ....... 79
Розділ 3. Молекулярна фізика ....... 80
§ 1. Молекулярно-кінетична теорія та статистичний метод у молекулярній фізиці .... 80
§ 2. Агрегатні стани речовини ......83
§ 3. Діаграма стану речовини ......... 85
§ 4. Ідеальний газ. Закони ідеального газу .....86
§ 5. Основне рівняння кінетичної теорії газів ...... 87
§ 6. Внутрішня енергія та теплоємність ідеального газу .......90
§ 7. Розподіл молекул за швидкостями. Закон Максвелла ....... 92
§ 8. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла ......... 94
§ 9. Реальний газ. Рівняння стану реального газу ....... 96
§ 10. Будова і властивості кристалів ....... 98
§ 11. Будова і властивості рідин ....... 103
§ 12. Полімери: будова й властивості ...... 108
§ 13. Рідкі кристали: структура і властивості .......114
Контрольні запитання ......120
Розділ 4. Основи термодинаміки .......120
§ 1. Параметри термодинамічної системи. Стан системи. Процес ......120
§ 2. Робота термодинамічної системи .....122
§ 3. Енергія, робота, теплота ......124
§ 4. Перше начало термодинаміки .....127
§ 5. Адіабатний процес. Рівняння адіабати ......131
§ 6. Енергетизм та причини його виникнення ......132
§ 7. Друге начало термодинаміки .......134
§ 8. Цикл Карно ...... 135
§ 9. Ентропія .......138
§ 10. Статистичний зміст другого начала термодинаміки .......142
§11. Філософські висновки з другого начала термодинаміки .....14 4
§ 12. Трете начало термодинаміки. Від’ємні температури ......148
Контрольні запитання .....151
Частина 3. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ ..... 152
Розділ 5. Електрика .....152
§ 1. Розвиток уявлень про електрику ......152
§ 2. Закон Кулона .....154
§ 3. Електростатичне поле ...156
§ 4. Розподіл електричних зарядів у просторі ..... 158
§ 5. Вектор електричної індукції. Теорема Остроградського—Гаусса .....159
§ 6. Робота в електростатичному полі ......161
§ 7. Електроємність .....164
§ 8. Енергія електростатичного поля. Густина енергії ......167
§ 9. Постійний електричний струм. Закони постійного струму ..... 168
§ 10. Електропровідність електролітів. Закони Фарадея ..... 173
§ 11. Атомна структура електрики. Досліди Йоффе, Міллікена .......176
Контрольні запитання ......178
Розділ 6. Магнетизм. Магнітне поле електричного струму ......179
§ 1. Зовнішні аналогії між Магнітними і електричними явищами .......179
§ 2. Природа магнетизму. Досліди Ейхенвальда ........ 180
§ 3. Магнітне поле постінного електричного струму. Закон Біо—Савара—Лапласа .......184
§ 4. Дія магнітного поля на струм. Взаємодія струмів. Закон Ампера ......188
§ 5. Магнітне поле Землі .... 190
§ 6. Рух зарядженої частинки в магнітному та електричному полях. Сила Лоренца .....191
§ 7. Магнітні властивості речовини. Діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики .....195
§ 8. Електромагнітна індукція ..... 201
§ 9. Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція.....204
§ 10. Енергія магнітного і електромагнітного полів .......206
§ 11. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів ......208
Контрольні запитання ...... 209
Частина 4. ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ ..... 210
Розділ 7. Електромагнітна теорія світла ......210
§ 1. Розвиток уявлень про природу світла ..... 210
§ 2. Електромагнітна теорія світла ... 214
§ 3. Тиск світла. Дослід Лебедева ...219
§ 4. Філософські висновки з електромагнітної теорії Максвелла ......222
Контрольні запитання .......224
Розділ 8. Основи фотометрії. Основні закони геометричної оптики .......224
§ 1. Основні поняття фотометрії ......224
§ 2. Поширення світла. Відбивання та заломлення світла ...... 228
§ 3. Принцип Ферма .... 232
Контрольні запитання ......234
Розділ 9. Хвильові властивості світла ...... 234
§ 1. Дисперсія світла ....... 234
§ 2. Інтерференція світла ...... 236
§ 3. Методи спостереження інтерференції світла ....240
§ 4. Дифракція світла ......243
§ 5. Дифракція Френеля ......246
§ 6. Дифракція Фраунгофера ........ 247
§ 7. Поляризація світла. Методи одержання поляризованого світла ......250
Контрольні запитання ..... 254
Розділ 10. Корпускулярні властивості світла ...... 255
§ 1. Теплове випромінювання тіл. Закон Кірхгофа ...... 255
§ 2. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла .....257
§ 3. «Ультрафіолетова катастрофа» ...... 259
§ 4 . Гіпотеза Планка. Формула Планка ......260
§ 5. Зовнішній фотоефект. Закони Столетова. Закон Ейнштейна ......262
§ 6. Дослід Йоффе і Добронравова ......265
§ 7. Ефект Комптона ...... 267
§ 8. Експериментальне дослідження світлових квантових флуктуацій візуальним методом ....269
§ 9. Двоїста корпускулярно-хвильова природа світла ...... 271
Контрольні запитання .....273
Розділ 11. Швидкість поширення світла. Основи спеціальної теорії відносності .......274
§ 1. Експериментальне визначення швидкості світла ......274
§ 2. Фазова й групова швидкості світла .......277
§ 3. Дослід Майкельсона ..... 278
§ 4. Висновки з досліду Майкельсона ...... 281
§ 5. Перетворення Лоренца ...... 283
§ 6. Висновки з перетворень Лоренца .......284
§ 7. Основні положення спеціальної теорії відносності ....... 288
§ 8. Динаміка спеціальної теорії відносності ..... 289
§ 9. Закон взаємозв’язку маси і енергії ..... 291
§ 10. Філософський аналіз взаємозв’язку маси і енергії ......292
§ 11. Фізика простору і часу. Принцип еквівалентності .... 294
§ 12. Філософське значення теорії відносності ...... 297
§ 13. Ефект Доплера для світлових хвиль .........300
§ 14. Червоне зміщення в спектрах галактик ...... 302
§ 15. Сучасні уявлення про розвиток Всесвіту ... 304
Контрольні запитання .......308
Частина 5. АТОМНА ФІЗИКА ......309
Розділ 12. Будова атома ....309
§ 1. Розвиток вчення про будову речовини ........309
§ 2. Досліди Резерфорда. Ядерна будова атомів .......311
§ 3. Лінійчасті спектри ......316
§ 4. Постулати Бора .......319
§ 5. Квантування воднеподібних іонів ........320
§ 6. Досліди Франка і Герца ..... 324
§ 7. Основні положення теорії Бора—Зоммерфельда .......326
§ 8. Розподіл електронів в атомі по енергетичних рівнях ...... 330
§ 9. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва .......333
§ 10. Методологічне значення періодичного закону Д. І. Менделєєва ........336
§ 11. Рентгенівське випромінювання .........339
§ 12. Ефекти Зеемана і Штарка ......341
§ 13. Лазери (оптичні квантові генератори) ......344
Контрольні запитання ......347
Розділ 13. Хвильові властивості речовини ......348
§ 1. Хвильові властивості частинок. Формула де Бройля ......348
§ 2. Експериментальне підтвердження хвильових властивостей речовини .....350
§ 3. Рівняння Шредінгера .....353
§ 4. Проникнення мікрочастинок через енергетичний бар’єр .....355
§ 5. Співвідношення невизначеностей .......357
§ 6. Принцип доповнення .......360
§ 7. Причинність у мікросвіті ......362
§ 8. Динамічні і статистичні закони ......366
Контрольні запитання .......369
Частина 6. ЯДЕРНА ФІЗИКА. ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК .....370
Розділ 14. Ядерна фізика ..... 370
§ 1. Розвиток ядерної фізики .....370
§ 2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок ......372
§ 3. Прискорювачі заряджених частинок ....379
§ 4. Загальні властивості атомного ядра ......384
§ 5. Енергія зв’язку атомних ядер .....388
§ 6. Штучне перетворення ядер. Відкриття нейтрона ......392
§ 7. Моделі ядра атома ..... 394
§ 8. Природна радіоактивність .....398
§ 9. Ζ-розпад ....... 402
§ 10. Відкриття позитрона. Штучна радіоактивність ....404
§ 11. β-розпад .....406
§ 12. Взаємоперетворення γ-фотонів і електронно-позитронних пар ....... 410
§ 13. Ядерні реакції поділу .......411
§ 14. Ядерні реактори ...... 415
§ 15. Реакції термоядерного синтезу ........418
§ 16. Біологічна дія іонізуючого випромінювання .....422
§ 17. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини ......427
Контрольні запитання ......431
Розділ 15. Фізика елементарних частинок .........431
§ 1. Космічне випромінювання і відкриття елементарних частинок .......431
§ 2. Основні властивості елементарних частинок ...... 435
§ 3. Види взаємодій ....... 440
§ 4. Класифікація елементарних частинок ......443
§ 5. Резонанси ..... 454
§ 6. Античастинки, антиречовина ........456
§ 7. Взаємоперетворення елементарних частинок—основа сучасної атомістики......458
§ 8. Деякі проблеми розвитку фізики елементарних частинок ..... 461
§ 9. Порушення принципу дзеркальної симетрії. Не зберігання комбінованої парності .......468
§ 10. Підстави створення і основні положення єдиної теорії слабкої і електромагнітної взаємодій ...... 471
§ 11. Основні положення сучасної теорії сильної взаємодії .......474
§ 12. Сучасні проблеми об’єднання різних видів взаємодій ....... 477
§ 13. Філософський аналіз вивчення матерії в фізиці ........480
Контрольні запитання ......482
Список використаної літератури ..... 483
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490744
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490745
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490746
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490748
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490755
 Книга Книга Книгосховище № 2 (KSH2) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490758
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490759
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490761
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490762
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490750
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490751
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490752
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490753
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490754
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490756
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490757
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490749
 Книга Книга Книгосховище № 5 (KSH5) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available NR0490760
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018246
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018247
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018248
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018249
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018250
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018251
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018252
 Книга Книга Книгосховище № 7 (KSH7) Фонд відділу абонементів навчальної літератури 53(075.8)/Ч-752 (Browse shelf(Opens below)) Available IE018253
 Книга Книга Книгосховище відділу книгозберігання (KSHVKZ) Фонд відділу книгозберігання 01314508 (Browse shelf(Opens below)) Available 01314508

Передмова .... З
Вступ ......5
§ 1. Предмет фізики і загальні методи наукового пізнання ....... 5
§ 2. Історичний огляд розвитку фізики ......18
§ 3. Філософський огляд розвитку фізики .......22
§ 4. Застосування методу моделювання в фізиці .......26
Частина 1. МЕХАНІКА ..... 31
Розділ 1. Кінематика ..... 31
§ 1. Механіка. Система відліку. Матеріальна точка .... 31
§ 2. Швидкість ...... 32
§ 3. Прискорення. Прискорення при криволінійному русі ..... 34
§ 4. Рух точки по колу ...... 36
§ 5. Одиниці фізичних величин .... 39
Контрольні запитання ....... 41
Розділ 2. Динаміка матеріальної точки ...... 41
§ 1. Класична механіка ...... 41
§ 2. Перший закон Ньютона ....... 42
§ 3. Інерціальні системи відліку .......44
§ 4. Принцип відносності Галілея ...... 45
§ 5. Другий закон Ньютона ..... 47
§ 6. Детермінізм Лапласа ......48
§ 7. Третій закон Ньютона .... 50
§ 8. Неінерціальні системи відліку ...... 52
§ 9. Доцентрова і відцентрова сили ...... 54
§ 10. Сила Коріоліса ...... 54
§ 11. Закон всесвітнього тяжіння ...... 56
§ 12. Інертна і гравітаційна маси ...... 58
§ 13. Визначення мас Сонця і Землі ...... 59
§ 14. Космічні швидкості. Освоєння космосу ..... 59
§ 15. Робота. Енергія ..... 61
§ 16. Поступальний і обертальний рух твердого тіла ..... 65
§ 17. Коливання. Гармонічні коливання ......67
§ 18. Математичний маятник ...... 69
§ 19. Хвильовий процес. Рівняння хвилі. Енергія хвилі ..... 70
§ 20. Інтерференція хвиль. Швидкість поширення хвиль .......73
§ 21. Звук. Явище Доплера ......75
§ 22. Філософські висновки з механіки Ньютона .....77
Контрольні запитання ....... 79
Розділ 3. Молекулярна фізика ....... 80
§ 1. Молекулярно-кінетична теорія та статистичний метод у молекулярній фізиці .... 80
§ 2. Агрегатні стани речовини ......83
§ 3. Діаграма стану речовини ......... 85
§ 4. Ідеальний газ. Закони ідеального газу .....86
§ 5. Основне рівняння кінетичної теорії газів ...... 87
§ 6. Внутрішня енергія та теплоємність ідеального газу .......90
§ 7. Розподіл молекул за швидкостями. Закон Максвелла ....... 92
§ 8. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла ......... 94
§ 9. Реальний газ. Рівняння стану реального газу ....... 96
§ 10. Будова і властивості кристалів ....... 98
§ 11. Будова і властивості рідин ....... 103
§ 12. Полімери: будова й властивості ...... 108
§ 13. Рідкі кристали: структура і властивості .......114
Контрольні запитання ......120
Розділ 4. Основи термодинаміки .......120
§ 1. Параметри термодинамічної системи. Стан системи. Процес ......120
§ 2. Робота термодинамічної системи .....122
§ 3. Енергія, робота, теплота ......124
§ 4. Перше начало термодинаміки .....127
§ 5. Адіабатний процес. Рівняння адіабати ......131
§ 6. Енергетизм та причини його виникнення ......132
§ 7. Друге начало термодинаміки .......134
§ 8. Цикл Карно ...... 135
§ 9. Ентропія .......138
§ 10. Статистичний зміст другого начала термодинаміки .......142
§11. Філософські висновки з другого начала термодинаміки .....14 4
§ 12. Трете начало термодинаміки. Від’ємні температури ......148
Контрольні запитання .....151
Частина 3. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ ..... 152
Розділ 5. Електрика .....152
§ 1. Розвиток уявлень про електрику ......152
§ 2. Закон Кулона .....154
§ 3. Електростатичне поле ...156
§ 4. Розподіл електричних зарядів у просторі ..... 158
§ 5. Вектор електричної індукції. Теорема Остроградського—Гаусса .....159
§ 6. Робота в електростатичному полі ......161
§ 7. Електроємність .....164
§ 8. Енергія електростатичного поля. Густина енергії ......167
§ 9. Постійний електричний струм. Закони постійного струму ..... 168
§ 10. Електропровідність електролітів. Закони Фарадея ..... 173
§ 11. Атомна структура електрики. Досліди Йоффе, Міллікена .......176
Контрольні запитання ......178
Розділ 6. Магнетизм. Магнітне поле електричного струму ......179
§ 1. Зовнішні аналогії між Магнітними і електричними явищами .......179
§ 2. Природа магнетизму. Досліди Ейхенвальда ........ 180
§ 3. Магнітне поле постінного електричного струму. Закон Біо—Савара—Лапласа .......184
§ 4. Дія магнітного поля на струм. Взаємодія струмів. Закон Ампера ......188
§ 5. Магнітне поле Землі .... 190
§ 6. Рух зарядженої частинки в магнітному та електричному полях. Сила Лоренца .....191
§ 7. Магнітні властивості речовини. Діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики .....195
§ 8. Електромагнітна індукція ..... 201
§ 9. Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція.....204
§ 10. Енергія магнітного і електромагнітного полів .......206
§ 11. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів ......208
Контрольні запитання ...... 209
Частина 4. ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ ..... 210
Розділ 7. Електромагнітна теорія світла ......210
§ 1. Розвиток уявлень про природу світла ..... 210
§ 2. Електромагнітна теорія світла ... 214
§ 3. Тиск світла. Дослід Лебедева ...219
§ 4. Філософські висновки з електромагнітної теорії Максвелла ......222
Контрольні запитання .......224
Розділ 8. Основи фотометрії. Основні закони геометричної оптики .......224
§ 1. Основні поняття фотометрії ......224
§ 2. Поширення світла. Відбивання та заломлення світла ...... 228
§ 3. Принцип Ферма .... 232
Контрольні запитання ......234
Розділ 9. Хвильові властивості світла ...... 234
§ 1. Дисперсія світла ....... 234
§ 2. Інтерференція світла ...... 236
§ 3. Методи спостереження інтерференції світла ....240
§ 4. Дифракція світла ......243
§ 5. Дифракція Френеля ......246
§ 6. Дифракція Фраунгофера ........ 247
§ 7. Поляризація світла. Методи одержання поляризованого світла ......250
Контрольні запитання ..... 254
Розділ 10. Корпускулярні властивості світла ...... 255
§ 1. Теплове випромінювання тіл. Закон Кірхгофа ...... 255
§ 2. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла .....257
§ 3. «Ультрафіолетова катастрофа» ...... 259
§ 4 . Гіпотеза Планка. Формула Планка ......260
§ 5. Зовнішній фотоефект. Закони Столетова. Закон Ейнштейна ......262
§ 6. Дослід Йоффе і Добронравова ......265
§ 7. Ефект Комптона ...... 267
§ 8. Експериментальне дослідження світлових квантових флуктуацій візуальним методом ....269
§ 9. Двоїста корпускулярно-хвильова природа світла ...... 271
Контрольні запитання .....273
Розділ 11. Швидкість поширення світла. Основи спеціальної теорії відносності .......274
§ 1. Експериментальне визначення швидкості світла ......274
§ 2. Фазова й групова швидкості світла .......277
§ 3. Дослід Майкельсона ..... 278
§ 4. Висновки з досліду Майкельсона ...... 281
§ 5. Перетворення Лоренца ...... 283
§ 6. Висновки з перетворень Лоренца .......284
§ 7. Основні положення спеціальної теорії відносності ....... 288
§ 8. Динаміка спеціальної теорії відносності ..... 289
§ 9. Закон взаємозв’язку маси і енергії ..... 291
§ 10. Філософський аналіз взаємозв’язку маси і енергії ......292
§ 11. Фізика простору і часу. Принцип еквівалентності .... 294
§ 12. Філософське значення теорії відносності ...... 297
§ 13. Ефект Доплера для світлових хвиль .........300
§ 14. Червоне зміщення в спектрах галактик ...... 302
§ 15. Сучасні уявлення про розвиток Всесвіту ... 304
Контрольні запитання .......308
Частина 5. АТОМНА ФІЗИКА ......309
Розділ 12. Будова атома ....309
§ 1. Розвиток вчення про будову речовини ........309
§ 2. Досліди Резерфорда. Ядерна будова атомів .......311
§ 3. Лінійчасті спектри ......316
§ 4. Постулати Бора .......319
§ 5. Квантування воднеподібних іонів ........320
§ 6. Досліди Франка і Герца ..... 324
§ 7. Основні положення теорії Бора—Зоммерфельда .......326
§ 8. Розподіл електронів в атомі по енергетичних рівнях ...... 330
§ 9. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва .......333
§ 10. Методологічне значення періодичного закону Д. І. Менделєєва ........336
§ 11. Рентгенівське випромінювання .........339
§ 12. Ефекти Зеемана і Штарка ......341
§ 13. Лазери (оптичні квантові генератори) ......344
Контрольні запитання ......347
Розділ 13. Хвильові властивості речовини ......348
§ 1. Хвильові властивості частинок. Формула де Бройля ......348
§ 2. Експериментальне підтвердження хвильових властивостей речовини .....350
§ 3. Рівняння Шредінгера .....353
§ 4. Проникнення мікрочастинок через енергетичний бар’єр .....355
§ 5. Співвідношення невизначеностей .......357
§ 6. Принцип доповнення .......360
§ 7. Причинність у мікросвіті ......362
§ 8. Динамічні і статистичні закони ......366
Контрольні запитання .......369
Частина 6. ЯДЕРНА ФІЗИКА. ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК .....370
Розділ 14. Ядерна фізика ..... 370
§ 1. Розвиток ядерної фізики .....370
§ 2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок ......372
§ 3. Прискорювачі заряджених частинок ....379
§ 4. Загальні властивості атомного ядра ......384
§ 5. Енергія зв’язку атомних ядер .....388
§ 6. Штучне перетворення ядер. Відкриття нейтрона ......392
§ 7. Моделі ядра атома ..... 394
§ 8. Природна радіоактивність .....398
§ 9. Ζ-розпад ....... 402
§ 10. Відкриття позитрона. Штучна радіоактивність ....404
§ 11. β-розпад .....406
§ 12. Взаємоперетворення γ-фотонів і електронно-позитронних пар ....... 410
§ 13. Ядерні реакції поділу .......411
§ 14. Ядерні реактори ...... 415
§ 15. Реакції термоядерного синтезу ........418
§ 16. Біологічна дія іонізуючого випромінювання .....422
§ 17. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини ......427
Контрольні запитання ......431
Розділ 15. Фізика елементарних частинок .........431
§ 1. Космічне випромінювання і відкриття елементарних частинок .......431
§ 2. Основні властивості елементарних частинок ...... 435
§ 3. Види взаємодій ....... 440
§ 4. Класифікація елементарних частинок ......443
§ 5. Резонанси ..... 454
§ 6. Античастинки, антиречовина ........456
§ 7. Взаємоперетворення елементарних частинок—основа сучасної атомістики......458
§ 8. Деякі проблеми розвитку фізики елементарних частинок ..... 461
§ 9. Порушення принципу дзеркальної симетрії. Не зберігання комбінованої парності .......468
§ 10. Підстави створення і основні положення єдиної теорії слабкої і електромагнітної взаємодій ...... 471
§ 11. Основні положення сучасної теорії сильної взаємодії .......474
§ 12. Сучасні проблеми об’єднання різних видів взаємодій ....... 477
§ 13. Філософський аналіз вивчення матерії в фізиці ........480
Контрольні запитання ......482
Список використаної літератури ..... 483

У посібнику викладено основні питання курсу загальної фізики: механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики і спеціальної теорії відносності, атомної і ядерної фізики, фізики елементарних частинок. Дано філософський аналіз основних питань фізики. Видання порівняно з російським (1985 р.) доповнено новими параграфами і перероблено відповідно до сучасних вимог. На відміну від попереднього видання кожний розділ закінчується контрольними запитаннями. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Фізика».

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha