Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Загальні основи фізики [Текст] : навчальний посібник : у 2 книгах. Книга 1 : Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика / Богацька І. Г., Головко Д. Б., Маляренко А. А., Ментковський Ю. Л. ; за редакцією: О. М. Миронець, Д. Б. Головко

Набір: Загальні основи фізики : навчальний посібник : у 2 книгах / Богацька І. Г., Головко Д. Б., Маляренко А. А., Ментковський Ю. Л. ..
Автор(и): Головко Д. Б. ; Богацька І. Г. ; Маляренко А. А. ; Ментковський Ю. Л.Вторинна відповідальність: редактор Миронець О. М. ; редактор Головко Д. Б.Publication: Київ : Либідь, 1998Description: 192 сторінкиLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-06-0045-3.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 539(075.8)
Зміст:
→ Вступ .....З
    Розділ 1. МЕХАНІКА .....7
    Глава 1. Кінематика матеріальної точки ..... 8
    § 1.1. Системи відліку. Траєкторія ...... 8
    § 1.2. Переміщення, швидкість, прискорення..... 11
    § 1.3. Відтворення траєкторії за заданим прискоренням частинки .....17
    § 1.4. Різні системи відліку. Перетворення координат ......18
    § 1.5. Перетворення Галілея...... 21
    § 1.6. Кінематика обертального руху ..... 21
    Глава 2. Динаміка матеріальної точки ..... 22
    § 2.1. Сила й маса в механіці...... 22
    § 2.2. Закони (постулати) Ньютона ...... 25
    § 2.3. Про повну систему постулатів класичної механіки ....... 29
    § 2.4. Імпульс сили, робота, потужність .....30
    § 2.5. Момент імпульсу та закон його еволюції ..... 33
    § 2.6. Додатково про закон інерції та інерційні системи відліку .... 35
    § 2.7. Деякі типи механічних сил. Рівняння руху та параметри стану в механіці ...... 36
    § 2.8. Потенціальні сили; закон збереження й перетворення енергії ......39
    § 2.9. Інше доведення закону збереження енергії. Загальне визначення консервативних сил .....43
    § 2.10. Дисипативні сили ..... 45
    § 2.11. Частинка в полі центральних сил .... 46
    Глава 3. Динаміка системи матеріальних тіл .... 49
    § 3.1. Закони еволюції та умови збереження імпульсу, моменту імпульсу та кінетичної енергії системи ..... 49
    § 3.2. Закон руху центра мас ....... 55
    § 3.3. Динаміка двох тіл. Зведена маса ...... 56
    § 3.4. Закони Кеплера та закон всесвітнього тяжіння Ньютона ...... 59
    § 3.5. Закон збереження та перетворення енергії системи частинок .......63
    § 3.6. Дві міри механічного руху ...... 66
    § 3.7. Енергія частинки в полі гравітації. Потенціал поля ...... 67
    Глава 4. Поняття про рух твердого тіла. Обертальний рух .....69
    § 4.1. Основи динаміки обертального руху навколо нерухомої осі ...... 69
    § 4.2. Інерція та енергія обертання .......76
    Глава 5. Елементи динаміки тіл змінної маси. Реактивний рух ...... 78
    § 5.1. Рівняння Мещерського ......78
    § 5.2. Дві задачі Ціолковського ..... 81
    Глава 6. Механічні коливання ...... 83
    § 6.1. Гармонічні коливання частинок ...... 83
    § 6.2. Вільні коливання, що затухають...... 86
    § 6.3. Вимушені коливання. Резонанс ..... 90
    Розділ 2. ТЕРМОДИНАМІКА ..... 96
    Глава 1. Перший принцип термодинаміки..... 97
    § 1.1. Предмет і методи термодинаміки ...... 97
    § 1.2. Температура, кількість теплоти ....... 97
    § 1.3. Фізична інтерпретація теплових явищ .... 99
    § 1.4. Термодинамічні параметри та термічне рівняння стану ....100
    § 1.5. Квазірівноважні (оборотні) процеси та їх графічне зображення. Циклічні процеси .....104
    § 1.6. Робота на розширення тіл. Передана теплота. Внутрішня енергія системи ...... 107
    § 1.7. Перший принцип термодинаміки......111
    § 1.8. Теплоємності системи за різних умов .....115
    § 1.9. Калоричне рівняння стану ідеального газу та його теплоємності .....116
    § 1.10. Адіабатні процеси та робота при них. Адіабата ідеального газу ....118
    Глава 2. Другий принцип термодинаміки ..... 120
    § 2.1. Напрям теплових процесів та особлива роль теплоти ......120
    § 2.2. Коефіцієнт корисної дії оборотного циклу Карно. Теорема Карно ......122
    § 2.3. Ентропія як наслідок другого принципу термодинаміки ..... 125
    § 2.4. Про зростання ентропії у необоротних процесах ...... 129
    § 2.5. Додатково про ентропію як функцію стану та про термодинамічну температуру .......130
    § 2.6. Характеристичні функції...... 137
    Глава 3. Фазові перетворення ...... 139
    § 3.1. Агрегатні стани речовини ......139
    § 3.2. Ізотерми реальних газів .....140
    § 3.3. Рівняння Ван-дер-Ваальса ......143
    § 3.4. До теорії релаксації нерівноважних систем ...... 145
    Глава 4. Явища переносу ...... 151
    § 4.1. Загальні зауваження ......151
    § 4.2. Дифузія ...... 152
    § 4.3. Теплопровідність..... 153
    § 4.4. В’язкість ...... 155
    Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ....... 158
    Глава 1. Про рівноважні статистичні закономірності в системах багатьох частинок ...... 158
    § 1.1. Рівняння ідеального газу за Клаузіусом. Фізичний сенс тиску й абсолютної температури .....158
    § 1.2. Обчислення ймовірностей та середніх значень фізичних величин .......163
    § 1.3. Рівноважний розподіл молекул ідеального газу за швидкостями—розподіл Максвелла.....168
    § 1.4. Співвідношення між середньою й найбільш імовірною швидкостями молекул та між середніми статистичними й вимірюваними величинами.....17З
    § 1.5. Барометрична формула. Розподіли Больцмана і Максвелла—Больцмана ......174
    Глава 2. Явища переносу з молекулярно-кінетичного погляду ......178
    § 2.1. Якісна молекулярно-кінетична інтерпретація явищ переносу .....178
    § 2.2. Теоретичне обгрунтування закону Фур’є .....181 Додаток .....185
    Список рекомендованої літератури .....188
   
   
Анотація:
    У посібнику викладено основні закони механіки, фундаментальні положення термодинаміки та молекулярної фізики, які потрібні для подальшого вивчення як власне фізики, так і суміжних з нею природничих і технічних наук. Для студентів технологічних спеціальностей вищих закладів освіти.
   
   
Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники -- Механіка -- Навчальні посібники -- Термодинаміка -- Навчальні посібники -- Молекулярна фізика УДК-теми: 539 Фізична природа матерії « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGo Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

This record has many physical items (63). View all the physical items.

Вступ .....З
Розділ 1. МЕХАНІКА .....7
Глава 1. Кінематика матеріальної точки ..... 8
§ 1.1. Системи відліку. Траєкторія ...... 8
§ 1.2. Переміщення, швидкість, прискорення..... 11
§ 1.3. Відтворення траєкторії за заданим прискоренням частинки .....17
§ 1.4. Різні системи відліку. Перетворення координат ......18
§ 1.5. Перетворення Галілея...... 21
§ 1.6. Кінематика обертального руху ..... 21
Глава 2. Динаміка матеріальної точки ..... 22
§ 2.1. Сила й маса в механіці...... 22
§ 2.2. Закони (постулати) Ньютона ...... 25
§ 2.3. Про повну систему постулатів класичної механіки ....... 29
§ 2.4. Імпульс сили, робота, потужність .....30
§ 2.5. Момент імпульсу та закон його еволюції ..... 33
§ 2.6. Додатково про закон інерції та інерційні системи відліку .... 35
§ 2.7. Деякі типи механічних сил. Рівняння руху та параметри стану в механіці ...... 36
§ 2.8. Потенціальні сили; закон збереження й перетворення енергії ......39
§ 2.9. Інше доведення закону збереження енергії. Загальне визначення консервативних сил .....43
§ 2.10. Дисипативні сили ..... 45
§ 2.11. Частинка в полі центральних сил .... 46
Глава 3. Динаміка системи матеріальних тіл .... 49
§ 3.1. Закони еволюції та умови збереження імпульсу, моменту імпульсу та кінетичної енергії системи ..... 49
§ 3.2. Закон руху центра мас ....... 55
§ 3.3. Динаміка двох тіл. Зведена маса ...... 56
§ 3.4. Закони Кеплера та закон всесвітнього тяжіння Ньютона ...... 59
§ 3.5. Закон збереження та перетворення енергії системи частинок .......63
§ 3.6. Дві міри механічного руху ...... 66
§ 3.7. Енергія частинки в полі гравітації. Потенціал поля ...... 67
Глава 4. Поняття про рух твердого тіла. Обертальний рух .....69
§ 4.1. Основи динаміки обертального руху навколо нерухомої осі ...... 69
§ 4.2. Інерція та енергія обертання .......76
Глава 5. Елементи динаміки тіл змінної маси. Реактивний рух ...... 78
§ 5.1. Рівняння Мещерського ......78
§ 5.2. Дві задачі Ціолковського ..... 81
Глава 6. Механічні коливання ...... 83
§ 6.1. Гармонічні коливання частинок ...... 83
§ 6.2. Вільні коливання, що затухають...... 86
§ 6.3. Вимушені коливання. Резонанс ..... 90
Розділ 2. ТЕРМОДИНАМІКА ..... 96
Глава 1. Перший принцип термодинаміки..... 97
§ 1.1. Предмет і методи термодинаміки ...... 97
§ 1.2. Температура, кількість теплоти ....... 97
§ 1.3. Фізична інтерпретація теплових явищ .... 99
§ 1.4. Термодинамічні параметри та термічне рівняння стану ....100
§ 1.5. Квазірівноважні (оборотні) процеси та їх графічне зображення. Циклічні процеси .....104
§ 1.6. Робота на розширення тіл. Передана теплота. Внутрішня енергія системи ...... 107
§ 1.7. Перший принцип термодинаміки......111
§ 1.8. Теплоємності системи за різних умов .....115
§ 1.9. Калоричне рівняння стану ідеального газу та його теплоємності .....116
§ 1.10. Адіабатні процеси та робота при них. Адіабата ідеального газу ....118
Глава 2. Другий принцип термодинаміки ..... 120
§ 2.1. Напрям теплових процесів та особлива роль теплоти ......120
§ 2.2. Коефіцієнт корисної дії оборотного циклу Карно. Теорема Карно ......122
§ 2.3. Ентропія як наслідок другого принципу термодинаміки ..... 125
§ 2.4. Про зростання ентропії у необоротних процесах ...... 129
§ 2.5. Додатково про ентропію як функцію стану та про термодинамічну температуру .......130
§ 2.6. Характеристичні функції...... 137
Глава 3. Фазові перетворення ...... 139
§ 3.1. Агрегатні стани речовини ......139
§ 3.2. Ізотерми реальних газів .....140
§ 3.3. Рівняння Ван-дер-Ваальса ......143
§ 3.4. До теорії релаксації нерівноважних систем ...... 145
Глава 4. Явища переносу ...... 151
§ 4.1. Загальні зауваження ......151
§ 4.2. Дифузія ...... 152
§ 4.3. Теплопровідність..... 153
§ 4.4. В’язкість ...... 155
Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ....... 158
Глава 1. Про рівноважні статистичні закономірності в системах багатьох частинок ...... 158
§ 1.1. Рівняння ідеального газу за Клаузіусом. Фізичний сенс тиску й абсолютної температури .....158
§ 1.2. Обчислення ймовірностей та середніх значень фізичних величин .......163
§ 1.3. Рівноважний розподіл молекул ідеального газу за швидкостями—розподіл Максвелла.....168
§ 1.4. Співвідношення між середньою й найбільш імовірною швидкостями молекул та між середніми статистичними й вимірюваними величинами.....17З
§ 1.5. Барометрична формула. Розподіли Больцмана і Максвелла—Больцмана ......174
Глава 2. Явища переносу з молекулярно-кінетичного погляду ......178
§ 2.1. Якісна молекулярно-кінетична інтерпретація явищ переносу .....178
§ 2.2. Теоретичне обгрунтування закону Фур’є .....181 Додаток .....185
Список рекомендованої літератури .....188

У посібнику викладено основні закони механіки, фундаментальні положення термодинаміки та молекулярної фізики, які потрібні для подальшого вивчення як власне фізики, так і суміжних з нею природничих і технічних наук. Для студентів технологічних спеціальностей вищих закладів освіти.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha