Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Загальний курс фізики [Текст] : у 3 томах : навчальний посібник для студентів технічних і педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів. Том 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / Кучерук Іван Митрофанович, Горбачук Іван Тихонович, Луцик Петро Павлович ; за редакцією І. М. Кучерука

Набір: Загальний курс фізики : у 3 томах : навчальний посібник для студентів технічних і педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів. — Київ : Техніка.
Автори: Кучерук Іван Митрофанович; Горбачук Іван Тихонович ; Луцик Петро ПавловичВторинна відповідальність: редактор Кучерука І. М.Edition Statement: 2-ге видання, виправленеPublication: Київ : Техніка, 2006Description: 536 сторінок : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-575-009-7.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53(075.8) + 531(075.8) + 539.19(075.8) + 536(075.8)Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники -- Механіка -- Навчальні посібники -- Молекулярна фізика -- Навчальні посібники -- Термодинаміка УДК-теми: 53[075.8] Фізика. Навчальні посібники для вузів « 53[075] Фізика. Навчальні посібники. Шкільні підручники. Підручники для студентів « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки531[075.8] Загальна механiка. Механiка твердих та жорстких тiл. Навчальні посібники для вузів « 531 Загальна механiка. Механiка твердих та жорстких тiл « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки539.19 Фізика окремих молекул « 539.1 Ядерна фізика.Атомна фізика.Молекулярна фізика « 539 Фізична природа матерії « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки536 Теплота. Термодинамiка « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У навчальному посібнику систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту, сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосовності. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Зміст:
Вступ ....З
Частина І. Фізичні основи механіки .....7
Розділ 1. Основи кінематики.....7
§ 1.1. Механічний рух. Уявлення про простір і час у класичній механіці. Кінематичне описання руху .....7
§ 1.2. Основні види руху твердих тіл ......14
§ 1.3. Вектор переміщення. Швидкість .....15
§ 1.4Прискорення.......18
§ 1.5. Кінематика обертального руху ..... 23
§ 1.6. Плоский рух твердого тіла ......28
Розділ 2. Основи динаміки ........32
§ 2.1. Межі застосування класичної механіки ........32
§ 2.2. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку .......35
§ 2.3. Маса. Імпульс .......36
§ 2.4. Другий закон Ньютона. Сила ...... 39
§ 2.5. Третій закон Ньютона і закон збереження імпульсу......... 44
§ 2.6. Принцип відносності Галілея ....... 49
§ 2.7. Деякі наслідки законів Ньютона ......52
§ 2.8. Рух тіл змінної маси. Реактивний рух .......55
§ 2.9. Момент імпульсу. Момент сили. Закон збереження моменту імпульсу ......57
Розділ 3. Робота і енергія ....63
§ 3.1. Енергія—універсальна міра руху та взаємодії...... 63
§ 3.2. Робота і потужність....... 64
§ 3.3. Кінетична енергія. Види механічних сил ...... 66
§ 3.4. Потенціальна енергія системи .......70
§ 3.5. Закон збереження енергії в механіці. Дисипація енергії ...... 75
§ 3.6. Межі руху і умови рівноваги частинки в потенціальному полі ......79
§ 3.7. Абсолютно пружний і абсолютно непружний удари ......81
Розділ 4. Механіка твердого тіла .......86
§ 4.1. Рух абсолютно твердого тіла ......86
§ 4.2. Момент інерції. Теорема Гюйгенса—Штейнера .....91
§ 4.3. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла навколо закріпленої осі ..... 96
§ 4.4. Робота зовнішніх сил при обертанні тіла. Кінетична енергія обертального руху .......98
§ 4.5. Пара сил. Умови рівноваги тіла ..... 103
§ 4.6. Вільні осі обертання. Гіроскопи ....... 105
Розділ 5. Сили тертя і сили пружності......110
§ 5.1. Сили тертя. В’язке тертя ....... 110
§ 5.2. Сили пружності....... 115
§ 5.3. Основні види деформації. Закон Гука .........116
§ 5.4. Пружні властивості реальних тіл. Енергія пружної деформації. Пружний гістерезис .....120
Розділ 6. Всесвітнє тяжіння ........124
§ 6.1. Рухи планет. Закони Кеплера .....124
§ 6.2. Закон всесвітнього тяжіння ...... 125
§ 6.3. Гравітаційна стала. Гравітаційна та інертна маси .......130
§ 6.4. Поле тяжіння. Напруженість гравітаційного поля ......132
§ 6.5. Робота сил поля тяжіння. Потенціальна енергія взаємодії мас. Потенціал ......137
§ 6.6. Застосування законів збереження до руху тіл у центральному гравітаційному полі .......141
§ 6.7. Космічні швидкості ........142
Розділ 7. Механіка рідин і газів .......147
§ 7.1. Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда ..... 147
§ 7.2. Ідеальна рідина. Рівняння неперервності .......154
§ 7.3. Рівняння Бернуллі. Реакція рідини, що витікає ......156
§ 7.4. Рух в’язкої рідини. В’язкість. Формула Пуазейля ......162
§ 7.5. Ламінарний та турбулентний режими течії. Число Рейнольдса .....167
§ 7.6. Рух тіл у рідинах і газах .......170
§ 7.7. Піднімальна сила крила літака .......173
Розділ 8. Рух тіл у неінерціальних системах відліку ...... 176
§ 8.1. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції ......176
§ 8.2. Сили інерції у системах відліку, що перебувають у поступальному прискореному русі ...182
§ 8.3. Сили інерції у системах відліку, що рівномірно обертаються.......183
§ 8.4. Вплив обертання Землі на рух тіл .......185
Розділ 9. Елементи релятивістської механіки ......189
§ 9.1. Відхилення від законів механіки Ньютона .......189
§ 9.2. Постулати Ейнштейна .....190
§ 9.3. Перетворення Лоренца ........191
§ 9.4. Наслідки з перетворень Лоренца ......195
§ 9.5. Інтервал у чотиривимірному світі. Світовий конус .....198
§ 9.6. Елементи релятивістської динаміки ......200
§ 9.7. Взаємозв’язок маси і енергії ....... 202
§ 9.8. Закон збереження маси, енергії та імпульсу ....... 205
Розділ 10. Механічні коливання ......209
§ 10.1. Коливальні процеси ...... 209
§ 10.2. Гармонічні коливання ......... 210
§ 10.3. Векторне зображення гармонічних коливань та їхнє вираження в комплексній площині. Гармонічний осцилятор ....215
§ 10.4. Математичний маятник ......219
§ 10.5. Фізичний маятник ....... 220
§ 10.6. Додавання коливань однакового напряму. Биття ...... 223
§ 10.7. Додавання взаємно перпендикулярних коливань.....227
§ 10.8. Згасаючі коливання .........231
§ 10.9. Вимушені коливання..........235
§ 10.10. Гармонічний аналіз складних коливань.....241
§ 10.11. Поняття про автоколивання ......242
Розділ 11. Пружні хвилі .......244
§ 11.1. Поширення хвиль ..... 244
§ 11.2. Рівняння хвилі ........248
§ 11.3. Миттєвий розподіл швидкостей і деформацій у хвилі ......253
§ 11.4. Енергія хвильового руху. Потік енергії. Вектор Умова ........254
§ 11.5. Інтерференція хвиль ......257
§ 11 .6. Стоячі хвилі .......261
§ 11.7. Принцип Гюйгенса. Дифракція хвиль ......264
Розділ 12. Елементи акустики ........266
§ 12.1. Природа звуку. Швидкість звуку ........266
§ 12.2. Поширення звукових хвиль. Інтенсивність звуку ..... 269
§ 12.3. Сприймання звуку .......273
§ 12.4. Джерела звуку .......276
§ 12.5. Ефект Доплера .....279
§ 12.6. Ударні хвилі.......281
§ 12.7. Ультразвук та його застосування ...... 282
§ 12.8. Поняття про інфразвуки.......288
Частина II. Молекулярна фізика і термодинаміка.......290
Розділ 13. Основні означення і поняття .......290
§ 13.1. Предмет і методи молекулярної фізики ........ 290
§ 13.2. Короткий історичний огляд розвитку молекулярно-кінетичної теорії.......294
§ 13.3. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини ....... 295
§ 13.4. Основні фізичні величини ...... 296
Розділ 14. Основи молекулярно-кінетичної теорії газів ......298
§ 14.1. Моделювання у молекулярній фізиці.........298
§ 14.2. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії газів ......299
§ 14.3. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів ...... 301
§ 14.4. Температура ...... 305
§ 14.5. Броунівський рух. Дифузія. Молекулярні пучки ...... 309
§ 14.6. Рівняння стану ідеального газу ......311
§ 14.7. Основні закони ідеального газу ......313
§ 14.8. Швидкості газових молекул та вимірювання їх ....... 317
§ 14.9. Поняття про статистичний розподіл. Функція розподілу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла) .... 320
§ 14.10. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла ...... 331
§ 14.11. Барометрична формула. Розподіл Максвелла—Больцмана .... 331
§ 14.12. Дослід Перрена з визначення числа Авогадро .......337
§ 14.13. Поняття про флуктуації .......339
Розділ 15. Явища переносу в газах .......343
§ 15.1. Середня довжина вільного пробігу молекул. Число зіткнень ........343
§ 15.2. Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах ........348
§ 15.3. Теплопровідність газів .........352
§ 15.4. Дифузія газів ..... 356
§ 15.5. Газ у стані вакууму. Одержання та вимірювання низьких тисків........364
Розділ 16. Основи термодинаміки ........371
§ 16.1. Основні поняття і означення .......371
§ 16.2. Перший закон термодинаміки........374
§ 16.3. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона .........383
§ 16.4. Робота ідеального газу при ізопроцесах. Політропний процес ....... 386
§ 16.5. Теплоємність ідеального газу .....390
§ 16.6. Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли). Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії .....397
§ 16.7. Теплові машин......402
§ 16.8. Другий закон термодинаміки. Теорема Карно. Поняття про ентропію. Характеристичні функції......403
§ 16.9. Термодинамічна шкала температур ......409
§ 16.10. Зв’язок ентропії з імовірністю стану системи ......411
§ 16.11. Третій закон термодинаміки. Недосяжність абсолютного нуля температур .....414
§ 16.12. Елементи термодинаміки необоротних процесів ...... 415
Розділ 17. Реальні гази.......419
§ 17.1. Реальні гази та відхилення їхніх властивостей від законів ідеального газу. Сили міжмолекулярної взаємодії в газах .... 419
§ 17.2. Рівняння Ван-дер-Ваальса..... 422
§ 17.3. Ізотерми газу Ван-дер-Ваальса. Критичний стан речовини. Порівняння ізотерм газу Ван-дер-Ваальса з експериментальними ізотермами ....425
§ 17.4. Порівняння даних рівняння Ван-дер-Ваальса з дослідними даними.......430
§ 17.5. Властивості речовини у критичному стані. Визначення критичних параметрів.......433
§ 17.6. Внутрішня енергія газу. Ефект Джоуля—Томсона .......436
§ 17.7. Зрідження газів та одержання низьких температур...... 441
Розділ 18. Тверді тіла........444
§ 18.1. Кристалічні та аморфні тіла. Основні характеристики кристалів .......444
§ 18.2. Сили зв’язку в твердих тілах ........450
§ 18.3. Дефекти в реальних кристалах......453
§ 18.4. Механічні властивості твердих тіл ...... 456
§ 18.5. Тепловий рух у твердих тілах. Теплове розширення твердих тіл.......459
§ 18.6. Теплоємність твердих тіл .......461
Розділ 19. Рідин........462
§ 19.1. Загальні властивості та будова рідин ..... 462
§ 19.2. В’язкість ріди......467
§ 19.3. Поверхневий шар рідини. Поверхневий натяг ......468
§ 19.4. Формула Лапласа. Змочування та капілярні явища .... 471
§ 19.5. Поверхнево-активні речовини. Адсорбція. Флотація ..... 474
§ 19.6. Рідкі розчини. Закони Рауля ........476
§ 19.7. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа .......479
§ 19.8. Рідкі криста......481
Розділ 20. Полімер.....485
§ 20.1. Основні уявлення про хімічну будову та структуру полімерів ......485
§ 20.2. Структура полімеру в конденсованому стані...... 489
§ 20.3. Термомеханічні властивості полімерів....491
Розділ 21. Рівновага фаз і фазові переходи .....497
§ 21.1 . Поняття фази. Крива фазової рівноваги .... 497
§ 21.2. Випаровування. Рівняння Клапейрона—Клаузіуса. Кипіння ......499
§ 21.3. Сублімація, плавлення та кристалізація твердих тіл ......505
§ 21.4. Потрійна точк.......510
§ 21.5. Поняття про фазові переходи першого та другого родів ......511
§ 21.6. Метастабільні стани.......513
§ 21.7. Поняття про квантові рідини ......515
§ 22. Поняття про газодинаміку ........519
§ 22.1. Основні рівняння газодинаміки ..... 519
§ 22.2. Адіабатне витікання газу .... 520
Предметний покажчи.....523
Item type: Книга

This record has many physical items (109). View all the physical items.

Вступ ....З
Частина І. Фізичні основи механіки .....7
Розділ 1. Основи кінематики.....7
§ 1.1. Механічний рух. Уявлення про простір і час у класичній механіці. Кінематичне описання руху .....7
§ 1.2. Основні види руху твердих тіл ......14
§ 1.3. Вектор переміщення. Швидкість .....15
§ 1.4Прискорення.......18
§ 1.5. Кінематика обертального руху ..... 23
§ 1.6. Плоский рух твердого тіла ......28
Розділ 2. Основи динаміки ........32
§ 2.1. Межі застосування класичної механіки ........32
§ 2.2. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку .......35
§ 2.3. Маса. Імпульс .......36
§ 2.4. Другий закон Ньютона. Сила ...... 39
§ 2.5. Третій закон Ньютона і закон збереження імпульсу......... 44
§ 2.6. Принцип відносності Галілея ....... 49
§ 2.7. Деякі наслідки законів Ньютона ......52
§ 2.8. Рух тіл змінної маси. Реактивний рух .......55
§ 2.9. Момент імпульсу. Момент сили. Закон збереження моменту імпульсу ......57
Розділ 3. Робота і енергія ....63
§ 3.1. Енергія—універсальна міра руху та взаємодії...... 63
§ 3.2. Робота і потужність....... 64
§ 3.3. Кінетична енергія. Види механічних сил ...... 66
§ 3.4. Потенціальна енергія системи .......70
§ 3.5. Закон збереження енергії в механіці. Дисипація енергії ...... 75
§ 3.6. Межі руху і умови рівноваги частинки в потенціальному полі ......79
§ 3.7. Абсолютно пружний і абсолютно непружний удари ......81
Розділ 4. Механіка твердого тіла .......86
§ 4.1. Рух абсолютно твердого тіла ......86
§ 4.2. Момент інерції. Теорема Гюйгенса—Штейнера .....91
§ 4.3. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла навколо закріпленої осі ..... 96
§ 4.4. Робота зовнішніх сил при обертанні тіла. Кінетична енергія обертального руху .......98
§ 4.5. Пара сил. Умови рівноваги тіла ..... 103
§ 4.6. Вільні осі обертання. Гіроскопи ....... 105
Розділ 5. Сили тертя і сили пружності......110
§ 5.1. Сили тертя. В’язке тертя ....... 110
§ 5.2. Сили пружності....... 115
§ 5.3. Основні види деформації. Закон Гука .........116
§ 5.4. Пружні властивості реальних тіл. Енергія пружної деформації. Пружний гістерезис .....120
Розділ 6. Всесвітнє тяжіння ........124
§ 6.1. Рухи планет. Закони Кеплера .....124
§ 6.2. Закон всесвітнього тяжіння ...... 125
§ 6.3. Гравітаційна стала. Гравітаційна та інертна маси .......130
§ 6.4. Поле тяжіння. Напруженість гравітаційного поля ......132
§ 6.5. Робота сил поля тяжіння. Потенціальна енергія взаємодії мас. Потенціал ......137
§ 6.6. Застосування законів збереження до руху тіл у центральному гравітаційному полі .......141
§ 6.7. Космічні швидкості ........142
Розділ 7. Механіка рідин і газів .......147
§ 7.1. Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда ..... 147
§ 7.2. Ідеальна рідина. Рівняння неперервності .......154
§ 7.3. Рівняння Бернуллі. Реакція рідини, що витікає ......156
§ 7.4. Рух в’язкої рідини. В’язкість. Формула Пуазейля ......162
§ 7.5. Ламінарний та турбулентний режими течії. Число Рейнольдса .....167
§ 7.6. Рух тіл у рідинах і газах .......170
§ 7.7. Піднімальна сила крила літака .......173
Розділ 8. Рух тіл у неінерціальних системах відліку ...... 176
§ 8.1. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції ......176
§ 8.2. Сили інерції у системах відліку, що перебувають у поступальному прискореному русі ...182
§ 8.3. Сили інерції у системах відліку, що рівномірно обертаються.......183
§ 8.4. Вплив обертання Землі на рух тіл .......185
Розділ 9. Елементи релятивістської механіки ......189
§ 9.1. Відхилення від законів механіки Ньютона .......189
§ 9.2. Постулати Ейнштейна .....190
§ 9.3. Перетворення Лоренца ........191
§ 9.4. Наслідки з перетворень Лоренца ......195
§ 9.5. Інтервал у чотиривимірному світі. Світовий конус .....198
§ 9.6. Елементи релятивістської динаміки ......200
§ 9.7. Взаємозв’язок маси і енергії ....... 202
§ 9.8. Закон збереження маси, енергії та імпульсу ....... 205
Розділ 10. Механічні коливання ......209
§ 10.1. Коливальні процеси ...... 209
§ 10.2. Гармонічні коливання ......... 210
§ 10.3. Векторне зображення гармонічних коливань та їхнє вираження в комплексній площині. Гармонічний осцилятор ....215
§ 10.4. Математичний маятник ......219
§ 10.5. Фізичний маятник ....... 220
§ 10.6. Додавання коливань однакового напряму. Биття ...... 223
§ 10.7. Додавання взаємно перпендикулярних коливань.....227
§ 10.8. Згасаючі коливання .........231
§ 10.9. Вимушені коливання..........235
§ 10.10. Гармонічний аналіз складних коливань.....241
§ 10.11. Поняття про автоколивання ......242
Розділ 11. Пружні хвилі .......244
§ 11.1. Поширення хвиль ..... 244
§ 11.2. Рівняння хвилі ........248
§ 11.3. Миттєвий розподіл швидкостей і деформацій у хвилі ......253
§ 11.4. Енергія хвильового руху. Потік енергії. Вектор Умова ........254
§ 11.5. Інтерференція хвиль ......257
§ 11 .6. Стоячі хвилі .......261
§ 11.7. Принцип Гюйгенса. Дифракція хвиль ......264
Розділ 12. Елементи акустики ........266
§ 12.1. Природа звуку. Швидкість звуку ........266
§ 12.2. Поширення звукових хвиль. Інтенсивність звуку ..... 269
§ 12.3. Сприймання звуку .......273
§ 12.4. Джерела звуку .......276
§ 12.5. Ефект Доплера .....279
§ 12.6. Ударні хвилі.......281
§ 12.7. Ультразвук та його застосування ...... 282
§ 12.8. Поняття про інфразвуки.......288
Частина II. Молекулярна фізика і термодинаміка.......290
Розділ 13. Основні означення і поняття .......290
§ 13.1. Предмет і методи молекулярної фізики ........ 290
§ 13.2. Короткий історичний огляд розвитку молекулярно-кінетичної теорії.......294
§ 13.3. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини ....... 295
§ 13.4. Основні фізичні величини ...... 296
Розділ 14. Основи молекулярно-кінетичної теорії газів ......298
§ 14.1. Моделювання у молекулярній фізиці.........298
§ 14.2. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії газів ......299
§ 14.3. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів ...... 301
§ 14.4. Температура ...... 305
§ 14.5. Броунівський рух. Дифузія. Молекулярні пучки ...... 309
§ 14.6. Рівняння стану ідеального газу ......311
§ 14.7. Основні закони ідеального газу ......313
§ 14.8. Швидкості газових молекул та вимірювання їх ....... 317
§ 14.9. Поняття про статистичний розподіл. Функція розподілу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла) .... 320
§ 14.10. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла ...... 331
§ 14.11. Барометрична формула. Розподіл Максвелла—Больцмана .... 331
§ 14.12. Дослід Перрена з визначення числа Авогадро .......337
§ 14.13. Поняття про флуктуації .......339
Розділ 15. Явища переносу в газах .......343
§ 15.1. Середня довжина вільного пробігу молекул. Число зіткнень ........343
§ 15.2. Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах ........348
§ 15.3. Теплопровідність газів .........352
§ 15.4. Дифузія газів ..... 356
§ 15.5. Газ у стані вакууму. Одержання та вимірювання низьких тисків........364
Розділ 16. Основи термодинаміки ........371
§ 16.1. Основні поняття і означення .......371
§ 16.2. Перший закон термодинаміки........374
§ 16.3. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона .........383
§ 16.4. Робота ідеального газу при ізопроцесах. Політропний процес ....... 386
§ 16.5. Теплоємність ідеального газу .....390
§ 16.6. Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли). Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії .....397
§ 16.7. Теплові машин......402
§ 16.8. Другий закон термодинаміки. Теорема Карно. Поняття про ентропію. Характеристичні функції......403
§ 16.9. Термодинамічна шкала температур ......409
§ 16.10. Зв’язок ентропії з імовірністю стану системи ......411
§ 16.11. Третій закон термодинаміки. Недосяжність абсолютного нуля температур .....414
§ 16.12. Елементи термодинаміки необоротних процесів ...... 415
Розділ 17. Реальні гази.......419
§ 17.1. Реальні гази та відхилення їхніх властивостей від законів ідеального газу. Сили міжмолекулярної взаємодії в газах .... 419
§ 17.2. Рівняння Ван-дер-Ваальса..... 422
§ 17.3. Ізотерми газу Ван-дер-Ваальса. Критичний стан речовини. Порівняння ізотерм газу Ван-дер-Ваальса з експериментальними ізотермами ....425
§ 17.4. Порівняння даних рівняння Ван-дер-Ваальса з дослідними даними.......430
§ 17.5. Властивості речовини у критичному стані. Визначення критичних параметрів.......433
§ 17.6. Внутрішня енергія газу. Ефект Джоуля—Томсона .......436
§ 17.7. Зрідження газів та одержання низьких температур...... 441
Розділ 18. Тверді тіла........444
§ 18.1. Кристалічні та аморфні тіла. Основні характеристики кристалів .......444
§ 18.2. Сили зв’язку в твердих тілах ........450
§ 18.3. Дефекти в реальних кристалах......453
§ 18.4. Механічні властивості твердих тіл ...... 456
§ 18.5. Тепловий рух у твердих тілах. Теплове розширення твердих тіл.......459
§ 18.6. Теплоємність твердих тіл .......461
Розділ 19. Рідин........462
§ 19.1. Загальні властивості та будова рідин ..... 462
§ 19.2. В’язкість ріди......467
§ 19.3. Поверхневий шар рідини. Поверхневий натяг ......468
§ 19.4. Формула Лапласа. Змочування та капілярні явища .... 471
§ 19.5. Поверхнево-активні речовини. Адсорбція. Флотація ..... 474
§ 19.6. Рідкі розчини. Закони Рауля ........476
§ 19.7. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа .......479
§ 19.8. Рідкі криста......481
Розділ 20. Полімер.....485
§ 20.1. Основні уявлення про хімічну будову та структуру полімерів ......485
§ 20.2. Структура полімеру в конденсованому стані...... 489
§ 20.3. Термомеханічні властивості полімерів....491
Розділ 21. Рівновага фаз і фазові переходи .....497
§ 21.1 . Поняття фази. Крива фазової рівноваги .... 497
§ 21.2. Випаровування. Рівняння Клапейрона—Клаузіуса. Кипіння ......499
§ 21.3. Сублімація, плавлення та кристалізація твердих тіл ......505
§ 21.4. Потрійна точк.......510
§ 21.5. Поняття про фазові переходи першого та другого родів ......511
§ 21.6. Метастабільні стани.......513
§ 21.7. Поняття про квантові рідини ......515
§ 22. Поняття про газодинаміку ........519
§ 22.1. Основні рівняння газодинаміки ..... 519
§ 22.2. Адіабатне витікання газу .... 520
Предметний покажчи.....523

У навчальному посібнику систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту, сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосовності. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha