Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Загальний курс фізики [Текст] : у 3 томах : навчальний посібник для студентів технічних і педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів. Том 2 : Електрика і магнетизм / Кучерук Іван Митрофанович, Горбачук Іван Тихонович, Луцик Петро Павлович ; за редакцією І. М. Кучерука

Набір: Загальний курс фізики : у 3 томах : навчальний посібник для студентів технічних і педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів. — Київ : Техніка.
Автори: Кучерук Іван Митрофанович; Горбачук Іван Тихонович ; Луцик Петро ПавловичВторинна відповідальність: редактор Кучерука І. М.Edition Statement: 2-ге видання, виправленеPublication: Київ : Техніка, 2006Description: 454 сторінок : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 2 формат (висота > 17-23 см)ISBN: 966-575-009-7.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53(075.8) + 537(075.8) + 537.6/8(075.8)Subject - Topical Name: Фiзика -- Навчальні посібники -- Електрика -- Навчальні посібники -- Магнетизм УДК-теми: 53[075.8] Фізика. Навчальні посібники для вузів « 53[075] Фізика. Навчальні посібники. Шкільні підручники. Підручники для студентів « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi науки537.6 Магнетизм « 537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм « 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    У навчальному посібнику головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів. Самі закони формулюються у вигляді кількісних співвідношень між величинами, встановленими дослідно. Достатню увагу приділено вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та технічному використанню електромагнетизму. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Зміст:
Вступ .....З
Розділ 1. Електростатика ......14
§ 1.1. Електричний заряд ....14
§ 1.2. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона ....... 21
§ 1.3. Вплив середовища на взаємодію зарядів. Діелектрична проникність ....26
§ 1.4. Електричне поле ...... 27
§ 1.5. Напруженість електричного поля .....28
§ 1.6. Електричний диполь .......32
§ 1.7. Теорема Гаусса для електростатичних полів та її застосування ..... 36
§ 1.8. Теорема Гаусса в диференціальній формі ...... 41
§ 1.9. Теорема Ірншоу ....... 43
§ 1.10. Робота сил електростатичного поля. Потенціальний характер електростатичного поля ... .44
§ 1.1. Потенціал та різниця потенціалів. Рівняння Пуассона ....... 48
§ 1.12. Розподіл зарядів на поверхні провідника ......56
§ 1.13. Провідники в електричному полі .......59
§ 1.14. Електрична ємність. Конденсатори ......60
§ 1.15 . Діелектрики. Полярні і неполярні молекули. Вільні і зв’язані заряди .......64
§ 1.16. Поляризація діелектриків ......67
§ 1.17. Неполярні діелектрики. Електронна теорія поляризації неполярних діелектриків ..... 76
§ 1.18. Полярні діелектрики. Електронна теорія поляризації полярних діелектриків .... 80
§ 1.19. Іонна поляризація ..... 84
§ 1.20. Електричне поле на межі двох середовищ. Граничні умови .... 85
§ 1.21. Основна задача електростатики .....89
§ 1.22. Спонтанно поляризовані діелектрики .....90
§ 1.23. Сегнетоелектрика ......92
§ 1.24. П’єзоелектрика ...... 99
§ 1.25. Енергія взаємодії електричних зарядів ......101
§ 1.26. Енергія електростатичного поля .....103
Розділ 2. Постійний електричний струм ..... 105
§ 2.1. Електричний струм. Рівняння неперервності .....105
§ 2.2. Закон Ома. Опір провідників .....110
§ 2.3. Сторонні сили. Електрорушійна сила. Закон Ома для неоднорідної ділянки і повного кола .....115
§ 2.4. Робота і потужність електричного струму ...... 121
§ 2.5. Закон Джоуля—Ленца. Закон збереження енергії електричного поля ..... 123
§ 2.6. Електричне коло. Правила Кірхгофа ......126
§ 2.7. Квазістаціонарні струми .....133
Розділ 3. Електропровідність твердих тіл .....135
§ 3.1. Електричний струм у металах ......135
§ 3.2. Класична електронна теорія металів .....139
§ 3.3. Поняття про квантову теорію металів .....145
§ 3.4. Явище надпровідності .....153
§ 3.5. Енергетичний спектр електронів у кристалі. Метали, діелектрики і напівпровідники .... 156
§ 3.6. Електропровідність напівпровідників .....161
Розділ 4. Електричні явища в контактах ......168
§ 4.1. Робота виходу електрона з металу ...... 168
§ 4.2. Контактна різниця потенціалів ......171
§ 4.3. Контакт металу з напівпровідником ......178
§ 4.4. Контакт електронного і діркового напівпровідників .....182
§ 4.5. Напівпровідникові діоди і тріоди (транзистори) .....185
§ 4.6. Термоелектричний струм .....190
§ 4.7. Явища Пельтьє і Томсона .....194
Розділ 5. Електричний струм у вакуумі ...... 198
§ 5.1. Термоелектронна емісія. Залежність струму насичення від температури ..... 198
§ 5.2. Електронні лампи та їх застосування. Електронно-променева трубка ..... 204
§ 5.3. Вторинна та автоелектронна емісії .....211
Розділ 6. Електричний струм у рідинах ...... 215
§ 6.1. Електроліти. Електролітична дисоціація .....215
§ 6.2. Електроліз. Закони Фарадея ...... 218
§ 6.3. Електропровідність електролітів ...... 221
§ 6.4. Електрохімічні потенціали ...... 224
§ 6.5. Хімічні джерела струму ......226
§ 6.6. Застосування електролізу в техніці .... 230
Розділ 7. Електричний струм у газах .....232
§ 7.1. Іонізація і рекомбінація .....232
§ 7.2. Несамостійний розряд у газах ..... 234
§ 7.3. Рухливість іонів ...... 238
§ 7.4. Самостійний розряд у газах .......240
§ 7.5. Тліючий розряд ....... 244
§ 7.6. Катодне та анодне (каналове) випромінювання .......247
§ 7.7. Іскровий розряд ..... 249
§ 7.8. Блискавка. Кульова блискавка ..... 251
§ 7.9. Коронний розряд .... 252
§ 7.10. Дуговий розряд ....... 253
§ 7.11. Поняття про плазму .......254
§ 7.12. Нові способи збудження газового розряду ...... 261
Розділ 8. Магнітне поле ...... 262
§ 8.1. Поняття про магнетизм ......262
§ 8.2. Магнітне поле електричного струму. Індукція магнітного поля. Закон Ампера .......263
§ 8.3. Магнітна взаємодія струмів ......268
§ 8.4. Закон Біо—Савара—Лапласа. Магнітне поле прямого, колового і соленоїдного струмів ..... 270
§ 8.5. Циркуляція вектора індукції магнітного поля. Закон повного струму ..... 276
§ 8.6. Контур зі струмом у магнітному полі. Магнітний момент струму .... 281
§ 8.7. Дія електричного і магнітного полів на рухомий заряд. Сила Лоренца ..... 284
§ 8.8. Визначення питомого заряду електрона ......286
§ 8.9. Ефект Холла та його застосування .......290
§ 8.10. Магнітні лінзи. Електронний мікроскоп ...... 293
§ 8.11. Мас-спектрометр ......295
§ 8.12. Прискорювачі заряджених частинок ...... 297
§ 8.13. Магнітогідродинамічні генератори ......300
§ 8.14. Магнітне поле рухомого заряду. Відносний характер електричного і магнітного полів ..... 302
§ 8.15. Робота при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік ...... 305
Розділ 9. Постійне магнітне поле в речовині .....307
§ 9.1. Магнетики та їх намагнічування. Вектор намагнічення і його зв’язок з густиною струмів намагнічення ......307
§ 9.2. Магнітне поле в магнетиках. Вектор напруженості магнітного поля. Магнітна сприйнятливість і проникність магнетиків .....311
§ 9.3. Магнітні властивості атомів ..... 316
§ 9.4. Діамагнетики. Ларморівська прецесія. Незалежність діамагнітної сприйнятливості від температури ......317
§ 9.5. Парамагнетики. Механізм намагнічування ......320
§ 9.6. Електронний парамагнітний резонанс .....322
§ 9.7. Ядерний магнітний резонанс ......322
§ 9.8. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Закон Кюрі—Вейса. Антиферомагнетики. Феримагнетики ...... 324
§ 9.9. Магнітомеханічні (гіромагнітні) явища. Дослід Барнетта. Досліди Ейнштейна і де Гааза ..... 331
§ 9.10. Елементарна теорія феромагнетизму ..... 334
§ 9.11. Нові магнітні матеріали .....336
§ 9.12. Магнітні кола. Магніторушійна сила. Закони магнітного кола ..... 339
§ 9.13. Електромагніти та їх застосування ......343
Розділ 10. Електромагнітна індукція ......344
§ 10.1. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея ......344
§ 10.2. Електрорушійна сила індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея і правило Ленца ....347
§ 10.3. Вихрові струми. Скін-ефект ......351
§ 10.4. Явище самоіндукції. Індуктивність ......352
§ 10.5. Явище взаємної індукції .......357
§ 10.6. Енергія магнітного поля струму. Енергія і густина енергії магнітного поля ... 359
Розділ 11. Квазістаціонарний струм ......361
§ 11.1. Отримання змінної ЕРС ..... 361
§ 11.2. Квазістаціонарний струм. Діючі значення сили струму і напруги. Середнє значення сили змінного струму ...... 362
§ 11.3. Векторні діаграми .....365
§ 11.4. Опір, індуктивність і ємність у колі змінного струму. Закон Ома для змінного струму..... 366
§ 11.5. Резонанс напруг .... 371
§ 11.6. Резонанс струмів .....372
§ 11.7. Робота і потужність змінного струму .......374
§ 11.8. Передавання електричної енергії. Трансформатори .......377
§ 11.9. Трифазний струм ...... 379
§ 11.10. Метод комплексних амплітуд .....381
Розділ 12. Електричні коливання .....386
§ 12.1. Коливальний контур. Власні електричні коливання ......386
§ 12.2. Затухаючі коливання .......389
§ 12.3. Вимушені електричні коливання ......392
§ 12.4. Автоколивальні системи. Тріод і транзистор у колах генераторів незатухаючих коливань ......397
§ 12.5. Релаксаційні коливання ..... 400
Розділ 13. Електромагнітне поле ..... 401
§ 13.1. Вихрове електричне поле .... 401
§ 13.2. Досліди Роуланда та Ейхенвальда .....403
§ 13.3. Електромагнітне поле ....... 404
§ 13.4. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла в інтегральній і диференціальній формах ....... 405
Розділ 14. Електромагнітні хвилі ...... 412
§ 14.1. Хвильове рівняння. Плоскі електромагнітні хвилі в однорідному середовищі, швидкість поширення їх ......412
§ 14.2. Енергія електромагнітної хвилі. Потік енергії. Вектор Умова—Пойнтінга .....417
§ 14.3. Випромінювання електромагнітних хвиль. Досліди Герца ...... 421
§ 14.4. Поняття про системи передавання електромагнітної енергії .....425
§ 14.5. Електромагнітні хвилі вздовж проводів. Телеграфне рівняння. Хвильовий опір лінії ....428
§ 14.6. Поширення електромагнітних хвиль в неоднорідних середовищах. Відбивання і заломлення електромагнітних хвиль ..... 430
§ 14.7. Тиск електромагнітних хвиль ...... 431
§ 14.8. Стоячі хвилі і резонанс у відрізках довгих ліній ......433
§ 14.9. Принцип радіозв’язку ......435
§ 14.10. Принцип радіолокації ....... 438
§ 14.11. Шкала електромагнітних хвиль ...... 439
Іменний покажчик ....... 441
Предметний покажчик ....... 443
Item type: Книга
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

This record has many physical items (117). View all the physical items.

Вступ .....З
Розділ 1. Електростатика ......14
§ 1.1. Електричний заряд ....14
§ 1.2. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона ....... 21
§ 1.3. Вплив середовища на взаємодію зарядів. Діелектрична проникність ....26
§ 1.4. Електричне поле ...... 27
§ 1.5. Напруженість електричного поля .....28
§ 1.6. Електричний диполь .......32
§ 1.7. Теорема Гаусса для електростатичних полів та її застосування ..... 36
§ 1.8. Теорема Гаусса в диференціальній формі ...... 41
§ 1.9. Теорема Ірншоу ....... 43
§ 1.10. Робота сил електростатичного поля. Потенціальний характер електростатичного поля ... .44
§ 1.1. Потенціал та різниця потенціалів. Рівняння Пуассона ....... 48
§ 1.12. Розподіл зарядів на поверхні провідника ......56
§ 1.13. Провідники в електричному полі .......59
§ 1.14. Електрична ємність. Конденсатори ......60
§ 1.15 . Діелектрики. Полярні і неполярні молекули. Вільні і зв’язані заряди .......64
§ 1.16. Поляризація діелектриків ......67
§ 1.17. Неполярні діелектрики. Електронна теорія поляризації неполярних діелектриків ..... 76
§ 1.18. Полярні діелектрики. Електронна теорія поляризації полярних діелектриків .... 80
§ 1.19. Іонна поляризація ..... 84
§ 1.20. Електричне поле на межі двох середовищ. Граничні умови .... 85
§ 1.21. Основна задача електростатики .....89
§ 1.22. Спонтанно поляризовані діелектрики .....90
§ 1.23. Сегнетоелектрика ......92
§ 1.24. П’єзоелектрика ...... 99
§ 1.25. Енергія взаємодії електричних зарядів ......101
§ 1.26. Енергія електростатичного поля .....103
Розділ 2. Постійний електричний струм ..... 105
§ 2.1. Електричний струм. Рівняння неперервності .....105
§ 2.2. Закон Ома. Опір провідників .....110
§ 2.3. Сторонні сили. Електрорушійна сила. Закон Ома для неоднорідної ділянки і повного кола .....115
§ 2.4. Робота і потужність електричного струму ...... 121
§ 2.5. Закон Джоуля—Ленца. Закон збереження енергії електричного поля ..... 123
§ 2.6. Електричне коло. Правила Кірхгофа ......126
§ 2.7. Квазістаціонарні струми .....133
Розділ 3. Електропровідність твердих тіл .....135
§ 3.1. Електричний струм у металах ......135
§ 3.2. Класична електронна теорія металів .....139
§ 3.3. Поняття про квантову теорію металів .....145
§ 3.4. Явище надпровідності .....153
§ 3.5. Енергетичний спектр електронів у кристалі. Метали, діелектрики і напівпровідники .... 156
§ 3.6. Електропровідність напівпровідників .....161
Розділ 4. Електричні явища в контактах ......168
§ 4.1. Робота виходу електрона з металу ...... 168
§ 4.2. Контактна різниця потенціалів ......171
§ 4.3. Контакт металу з напівпровідником ......178
§ 4.4. Контакт електронного і діркового напівпровідників .....182
§ 4.5. Напівпровідникові діоди і тріоди (транзистори) .....185
§ 4.6. Термоелектричний струм .....190
§ 4.7. Явища Пельтьє і Томсона .....194
Розділ 5. Електричний струм у вакуумі ...... 198
§ 5.1. Термоелектронна емісія. Залежність струму насичення від температури ..... 198
§ 5.2. Електронні лампи та їх застосування. Електронно-променева трубка ..... 204
§ 5.3. Вторинна та автоелектронна емісії .....211
Розділ 6. Електричний струм у рідинах ...... 215
§ 6.1. Електроліти. Електролітична дисоціація .....215
§ 6.2. Електроліз. Закони Фарадея ...... 218
§ 6.3. Електропровідність електролітів ...... 221
§ 6.4. Електрохімічні потенціали ...... 224
§ 6.5. Хімічні джерела струму ......226
§ 6.6. Застосування електролізу в техніці .... 230
Розділ 7. Електричний струм у газах .....232
§ 7.1. Іонізація і рекомбінація .....232
§ 7.2. Несамостійний розряд у газах ..... 234
§ 7.3. Рухливість іонів ...... 238
§ 7.4. Самостійний розряд у газах .......240
§ 7.5. Тліючий розряд ....... 244
§ 7.6. Катодне та анодне (каналове) випромінювання .......247
§ 7.7. Іскровий розряд ..... 249
§ 7.8. Блискавка. Кульова блискавка ..... 251
§ 7.9. Коронний розряд .... 252
§ 7.10. Дуговий розряд ....... 253
§ 7.11. Поняття про плазму .......254
§ 7.12. Нові способи збудження газового розряду ...... 261
Розділ 8. Магнітне поле ...... 262
§ 8.1. Поняття про магнетизм ......262
§ 8.2. Магнітне поле електричного струму. Індукція магнітного поля. Закон Ампера .......263
§ 8.3. Магнітна взаємодія струмів ......268
§ 8.4. Закон Біо—Савара—Лапласа. Магнітне поле прямого, колового і соленоїдного струмів ..... 270
§ 8.5. Циркуляція вектора індукції магнітного поля. Закон повного струму ..... 276
§ 8.6. Контур зі струмом у магнітному полі. Магнітний момент струму .... 281
§ 8.7. Дія електричного і магнітного полів на рухомий заряд. Сила Лоренца ..... 284
§ 8.8. Визначення питомого заряду електрона ......286
§ 8.9. Ефект Холла та його застосування .......290
§ 8.10. Магнітні лінзи. Електронний мікроскоп ...... 293
§ 8.11. Мас-спектрометр ......295
§ 8.12. Прискорювачі заряджених частинок ...... 297
§ 8.13. Магнітогідродинамічні генератори ......300
§ 8.14. Магнітне поле рухомого заряду. Відносний характер електричного і магнітного полів ..... 302
§ 8.15. Робота при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік ...... 305
Розділ 9. Постійне магнітне поле в речовині .....307
§ 9.1. Магнетики та їх намагнічування. Вектор намагнічення і його зв’язок з густиною струмів намагнічення ......307
§ 9.2. Магнітне поле в магнетиках. Вектор напруженості магнітного поля. Магнітна сприйнятливість і проникність магнетиків .....311
§ 9.3. Магнітні властивості атомів ..... 316
§ 9.4. Діамагнетики. Ларморівська прецесія. Незалежність діамагнітної сприйнятливості від температури ......317
§ 9.5. Парамагнетики. Механізм намагнічування ......320
§ 9.6. Електронний парамагнітний резонанс .....322
§ 9.7. Ядерний магнітний резонанс ......322
§ 9.8. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Закон Кюрі—Вейса. Антиферомагнетики. Феримагнетики ...... 324
§ 9.9. Магнітомеханічні (гіромагнітні) явища. Дослід Барнетта. Досліди Ейнштейна і де Гааза ..... 331
§ 9.10. Елементарна теорія феромагнетизму ..... 334
§ 9.11. Нові магнітні матеріали .....336
§ 9.12. Магнітні кола. Магніторушійна сила. Закони магнітного кола ..... 339
§ 9.13. Електромагніти та їх застосування ......343
Розділ 10. Електромагнітна індукція ......344
§ 10.1. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея ......344
§ 10.2. Електрорушійна сила індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея і правило Ленца ....347
§ 10.3. Вихрові струми. Скін-ефект ......351
§ 10.4. Явище самоіндукції. Індуктивність ......352
§ 10.5. Явище взаємної індукції .......357
§ 10.6. Енергія магнітного поля струму. Енергія і густина енергії магнітного поля ... 359
Розділ 11. Квазістаціонарний струм ......361
§ 11.1. Отримання змінної ЕРС ..... 361
§ 11.2. Квазістаціонарний струм. Діючі значення сили струму і напруги. Середнє значення сили змінного струму ...... 362
§ 11.3. Векторні діаграми .....365
§ 11.4. Опір, індуктивність і ємність у колі змінного струму. Закон Ома для змінного струму..... 366
§ 11.5. Резонанс напруг .... 371
§ 11.6. Резонанс струмів .....372
§ 11.7. Робота і потужність змінного струму .......374
§ 11.8. Передавання електричної енергії. Трансформатори .......377
§ 11.9. Трифазний струм ...... 379
§ 11.10. Метод комплексних амплітуд .....381
Розділ 12. Електричні коливання .....386
§ 12.1. Коливальний контур. Власні електричні коливання ......386
§ 12.2. Затухаючі коливання .......389
§ 12.3. Вимушені електричні коливання ......392
§ 12.4. Автоколивальні системи. Тріод і транзистор у колах генераторів незатухаючих коливань ......397
§ 12.5. Релаксаційні коливання ..... 400
Розділ 13. Електромагнітне поле ..... 401
§ 13.1. Вихрове електричне поле .... 401
§ 13.2. Досліди Роуланда та Ейхенвальда .....403
§ 13.3. Електромагнітне поле ....... 404
§ 13.4. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла в інтегральній і диференціальній формах ....... 405
Розділ 14. Електромагнітні хвилі ...... 412
§ 14.1. Хвильове рівняння. Плоскі електромагнітні хвилі в однорідному середовищі, швидкість поширення їх ......412
§ 14.2. Енергія електромагнітної хвилі. Потік енергії. Вектор Умова—Пойнтінга .....417
§ 14.3. Випромінювання електромагнітних хвиль. Досліди Герца ...... 421
§ 14.4. Поняття про системи передавання електромагнітної енергії .....425
§ 14.5. Електромагнітні хвилі вздовж проводів. Телеграфне рівняння. Хвильовий опір лінії ....428
§ 14.6. Поширення електромагнітних хвиль в неоднорідних середовищах. Відбивання і заломлення електромагнітних хвиль ..... 430
§ 14.7. Тиск електромагнітних хвиль ...... 431
§ 14.8. Стоячі хвилі і резонанс у відрізках довгих ліній ......433
§ 14.9. Принцип радіозв’язку ......435
§ 14.10. Принцип радіолокації ....... 438
§ 14.11. Шкала електромагнітних хвиль ...... 439
Іменний покажчик ....... 441
Предметний покажчик ....... 443

У навчальному посібнику головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів. Самі закони формулюються у вигляді кількісних співвідношень між величинами, встановленими дослідно. Достатню увагу приділено вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та технічному використанню електромагнетизму. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha