Electronic catalog of the Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic National University
Local cover image
Local cover image

Лабораторний практикум з фізики [Текст] : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання. Частина 3 : Оптика та атомна фізика / Рудка Микола Миколайович, Лопатинський Іван Євстахович, Юр'єв Сергій Олексійович, Зачек Ігор Романович, Лосик Микола Іванович, Габа Володимир Михайлович ; за редакцією І. Є. Лопатинського ; Національний університет "Львівська політехніка"

Автор(и): Рудка Микола Миколайович ; Лопатинський Іван Євстахович ; Юр'єв Сергій Олексійович ; Зачек Ігор Романович ; Лосик Микола Іванович ; Габа Володимир МихайловичВторинна відповідальність: Редактор Лопатинського І. Є.
       Нац. ун-т "Львів. політехніка"
Publication: Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006Description: 264 сторінки : ілюстраціїLanguage: українська.Country: Україна.Форматний номер: 3 формат (висота > 23-31 см)ISBN: 966-553-576-5.Вид літератури за цільовим призначенням: НавчальніУДК: 53(076.5)Bibliography: Бібліографія в кінці розділів.Subject - Topical Name: Оптика -- Навчальні посібники | Атомна фізика -- Навчальні посібники УДК-теми: 53 Фiзика « 5 Математика. Природничi наукиOnline Resources:LibraryGoАнотація:
    Подано лабораторні роботи з оптики та атомної фізики, які є узагальненням багаторічної роботи кафедри фізики. Усі лабораторні роботи згруповані за розділами “Геометрична оптика”, “Хвильова оптика”, “Квантова теорія випромінювання”, “Фізика атомів і молекул”, “Фізика ядра та елементарних частинок” та “Фізика твердого тіла”. Кожний розділ містить стислу теоретичну частину, яка відповідає темам лабораторних робіт. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.
Зміст:
Передмова.........6
Розділ І. Елементи геометричної оптики..........7
§ 1.1. Основні закони геометричної оптики. Явище повного внутрішнього відбивання ........9
§ 1.2. Тонкі лінзи .........11
§ 1.3. Побудова зображень в лінзах. Хід променів у мікроскопі ........13
§ 1.4. Визначення фокусної відстані лінз методом зміщення.........17
Рекомендована література до розділу І ..........18
Інструкції до лабораторних робіт........19
1.1.Лабораторна робота № 2. Визначення абсолютного показника заломлення скла за
допомогою мікроскопа ........20
1.2.Лабораторна робота № 5. Визначення показника заломлення та концентрації водних
розчинів цукру за допомогою рефрактометра…….24
1.3. Лабораторна робота № 16. Визначення фокусних відстаней збиральної та розсіювальної лінз.......28
Розділ II. Основні явища і закони хвильової оптики ……..31
§ 2.1. Інтерференція світла .........33
§ 2.1.1. Когерентність та монохроматичність світлових хвиль. Оптична довжина
шляху ........33
§ 2.1.2. Отримання когерентних хвиль за допомогою біпризми Френеля ………34
§ 2.1.3. Смуги однакового нахилу.......36
§ 2.1.4. Смуги однакової товщини ........40
§ 2.1.5. Кільця Ньютона.......41
§ 2.2. Дифракція світла ........42
§ 2.2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля ........42
§ 2.2.2. Метод зон Френеля .......44
§ 2.2.3. Дифракція Фраунгофера на одній щілині ........46
§ 2.2.4. Дифракція Фраунгофера на двох щілинах........48
§ 2.2.5. Дифракція світла на дифракційній гратці ........49
§ 2.3. Поляризація світла .......51
§ 2.3.1. Природне і поляризоване світло. Закон Малюса........51
§ 2.3.2. Поляризація світла під час відбивання. Закон Брюстера.........54
§ 2.3.3. Обертання площини поляризації світла ........56
§ 2.4. Дисперсія світла .......57
§ 2.5. Поглинання світла........60
Рекомендована література до розділу II…..62
Інструкції до лабораторних робіт........63
2.1. Лабораторна робота № 25. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою
біпризми Френеля........64
2.2. Лабораторна робота № 7. Визначення показника заломлення скляної плоскопаралельної пластинки інтерференційним методом….68
2.3. Лабораторна робота № 27. Визначення радіуса кривини лінзи за допомогою кілець Ньютона.....71
2.4. Лабораторна робота № 6. Дослідження дифракції Фраунгофера на одній щілині........75
2.5. Лабораторна робота № 20. Вивчення дифракції Фраунгофера на двох щілинах...........79
2.6. Лабораторна робота №31. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки ..........83
2.7. Лабораторна робота № 13. Визначення довжини хвилі когерентного випромінювання лазера.........86
2.8. Лабораторна робота № 3. Вивчення явища поляризації світла.........90
2.9. Лабораторна робота №35. Вивчення обертання площини поляризації світла і визначення концентрації цукру в розчині........94
2.10. Лабораторна робота № 23. Вивчення дисперсійної спектральної призми........99
Розділ III. Квантова природа випромінювання........105
§ 3.1. Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа ......107
§ 3.2. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна.......110
§ 3.3. Квантова гіпотеза. Формула Планка..........111
§ 3.4. Зовнішній фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього
фотоефекту .......112
§ 3.5. Маса та імпульс фотона .......115
Рекомендована література до розділу III........116
Інструкції до лабораторних робіт.........117
3.1. Лабораторна робота № 4. Визначення сталої Стефана-Больцмана.......118
3.2. Лабораторна робота № 41. Вивчення випромінювальної здатності вольфраму …………………….123
3.3. Лабораторна робота № 42. Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка........127
3.4. Лабораторна робота 43. Вивчення спектральних характеристик фотоелементів.........132
Розділ IV. Фізика атомів і молекул.......137
§ 4.1. Атом водню та його спектр випромінювання. Постулати Бора.....139
§ 4.2. Досліди Д. Франка і Г. Герца.......142
§ 4.3. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.......144
§ 4.4. Енергетичні рівні молекул. Спектри молекул.......147
§ 4.5. Спонтанне і вимушене випромінювання .........150
§ 4.6. Оптичні квантові генератори.......152
Рекомендована література до розділу IV.......156
Інструкції до лабораторних робіт.........157
4.1. Лабораторна робота № 44. Вивчення серіальних закономірностей у спектрі випромінювання водню і визначення сталої Планка…158
4.2. Лабораторна робота № 8. Визначення резонансного потенціалу збудження атомів гелію методом Франка і Герца.......163
4.3. Лабораторна робота № 17. Експериментальна перевірка співвідношення невизначеностей Гейзенберга для фотонів.......169
4.4. Лабораторна робота № 46. Дослідження молекулярних спектрів поглинання і визначення сталої Планка ........172
4.5. Лабораторна робота № 66. Визначення енергії дисоціації молекул йоду ........177
4.6. Лабораторна робота № 21. Дослідження спектрального розподілу оптичної густини і визначення концентрацій водних розчинів......182
4.7. Лабораторна робота № 22. Дослідження дифракції електронів на кристалічній ґратці.........188
Розділ V. Фізика атомного ядра та елементарних частинок.........199
§ 5.1. Основні характеристики атомних ядер.......201
§ 5.2. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду атомних ядер ........202
§ 5.3. Закономірності радіоактивного випромінювання атомних ядер........204
§ 5.3.1. Альфа-розпад..........204
§ 5.3.2. Бета-розпад .........205
§ 5.3.3. Гамма-випромінювання..........207
§ 5.4. Одиниці вимірювання радіоактивного випромінювання та апаратура для його
реєстрації………..208
Рекомендована література до розділу V........210
Інструкції до лабораторних робіт........211
5.1. Лабораторна робота № 12. Вимірювання потужності експозиційної дози природного радіаційного фону .........212
Розділ VI. Елементи фізики твердого тіла .......215
§ 6.1. Енергетичні зони в кристалах. Розподіл електронів по енергетичних зонах. Метали, діелектрики і напівпровідники........217
§ 6.2. Власна провідність напівпровідників.......220
§ 6.3. Домішкова провідність напівпровідників ........222
§ 6.4. P-n-перехід і його вольт-амперна характеристика.......225
§ 6.5. Взаємодія випромінювання з речовиною.........228
§ 6.5.1. Фотопровідність напівпровідників.....228
§ 6.5.2. Люмінесценція твердих тіл ....229
Рекомендована література до розділу VI ..........232
Інструкції до лабораторних робіт......233
6.1. Лабораторна робота № ЗО. Визначення ширини забороненої зони напівпровідників з температурної залежності їхньої провідності .........234
6.2. Лабораторна робота № 11. Дослідження р-п-переходу та його практичного використання....238
6.3. Лабораторна робота № 9. Дослідження спектрального розподілу фотопровідності напівпровідникових кристалів ......243
6.4. Лабораторна робота № 48. Вивчення явища фотолюмінесценції ..........248
Додатки.........251
Item type: Книга

This record has many physical items (1039). View all the physical items.

Бібліографія в кінці розділів

Передмова.........6
Розділ І. Елементи геометричної оптики..........7
§ 1.1. Основні закони геометричної оптики. Явище повного внутрішнього відбивання ........9
§ 1.2. Тонкі лінзи .........11
§ 1.3. Побудова зображень в лінзах. Хід променів у мікроскопі ........13
§ 1.4. Визначення фокусної відстані лінз методом зміщення.........17
Рекомендована література до розділу І ..........18
Інструкції до лабораторних робіт........19
1.1.Лабораторна робота № 2. Визначення абсолютного показника заломлення скла за
допомогою мікроскопа ........20
1.2.Лабораторна робота № 5. Визначення показника заломлення та концентрації водних
розчинів цукру за допомогою рефрактометра…….24
1.3. Лабораторна робота № 16. Визначення фокусних відстаней збиральної та розсіювальної лінз.......28
Розділ II. Основні явища і закони хвильової оптики ……..31
§ 2.1. Інтерференція світла .........33
§ 2.1.1. Когерентність та монохроматичність світлових хвиль. Оптична довжина
шляху ........33
§ 2.1.2. Отримання когерентних хвиль за допомогою біпризми Френеля ………34
§ 2.1.3. Смуги однакового нахилу.......36
§ 2.1.4. Смуги однакової товщини ........40
§ 2.1.5. Кільця Ньютона.......41
§ 2.2. Дифракція світла ........42
§ 2.2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля ........42
§ 2.2.2. Метод зон Френеля .......44
§ 2.2.3. Дифракція Фраунгофера на одній щілині ........46
§ 2.2.4. Дифракція Фраунгофера на двох щілинах........48
§ 2.2.5. Дифракція світла на дифракційній гратці ........49
§ 2.3. Поляризація світла .......51
§ 2.3.1. Природне і поляризоване світло. Закон Малюса........51
§ 2.3.2. Поляризація світла під час відбивання. Закон Брюстера.........54
§ 2.3.3. Обертання площини поляризації світла ........56
§ 2.4. Дисперсія світла .......57
§ 2.5. Поглинання світла........60
Рекомендована література до розділу II…..62
Інструкції до лабораторних робіт........63
2.1. Лабораторна робота № 25. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою
біпризми Френеля........64
2.2. Лабораторна робота № 7. Визначення показника заломлення скляної плоскопаралельної пластинки інтерференційним методом….68
2.3. Лабораторна робота № 27. Визначення радіуса кривини лінзи за допомогою кілець Ньютона.....71
2.4. Лабораторна робота № 6. Дослідження дифракції Фраунгофера на одній щілині........75
2.5. Лабораторна робота № 20. Вивчення дифракції Фраунгофера на двох щілинах...........79
2.6. Лабораторна робота №31. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки ..........83
2.7. Лабораторна робота № 13. Визначення довжини хвилі когерентного випромінювання лазера.........86
2.8. Лабораторна робота № 3. Вивчення явища поляризації світла.........90
2.9. Лабораторна робота №35. Вивчення обертання площини поляризації світла і визначення концентрації цукру в розчині........94
2.10. Лабораторна робота № 23. Вивчення дисперсійної спектральної призми........99
Розділ III. Квантова природа випромінювання........105
§ 3.1. Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа ......107
§ 3.2. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна.......110
§ 3.3. Квантова гіпотеза. Формула Планка..........111
§ 3.4. Зовнішній фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього
фотоефекту .......112
§ 3.5. Маса та імпульс фотона .......115
Рекомендована література до розділу III........116
Інструкції до лабораторних робіт.........117
3.1. Лабораторна робота № 4. Визначення сталої Стефана-Больцмана.......118
3.2. Лабораторна робота № 41. Вивчення випромінювальної здатності вольфраму …………………….123
3.3. Лабораторна робота № 42. Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка........127
3.4. Лабораторна робота 43. Вивчення спектральних характеристик фотоелементів.........132
Розділ IV. Фізика атомів і молекул.......137
§ 4.1. Атом водню та його спектр випромінювання. Постулати Бора.....139
§ 4.2. Досліди Д. Франка і Г. Герца.......142
§ 4.3. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.......144
§ 4.4. Енергетичні рівні молекул. Спектри молекул.......147
§ 4.5. Спонтанне і вимушене випромінювання .........150
§ 4.6. Оптичні квантові генератори.......152
Рекомендована література до розділу IV.......156
Інструкції до лабораторних робіт.........157
4.1. Лабораторна робота № 44. Вивчення серіальних закономірностей у спектрі випромінювання водню і визначення сталої Планка…158
4.2. Лабораторна робота № 8. Визначення резонансного потенціалу збудження атомів гелію методом Франка і Герца.......163
4.3. Лабораторна робота № 17. Експериментальна перевірка співвідношення невизначеностей Гейзенберга для фотонів.......169
4.4. Лабораторна робота № 46. Дослідження молекулярних спектрів поглинання і визначення сталої Планка ........172
4.5. Лабораторна робота № 66. Визначення енергії дисоціації молекул йоду ........177
4.6. Лабораторна робота № 21. Дослідження спектрального розподілу оптичної густини і визначення концентрацій водних розчинів......182
4.7. Лабораторна робота № 22. Дослідження дифракції електронів на кристалічній ґратці.........188
Розділ V. Фізика атомного ядра та елементарних частинок.........199
§ 5.1. Основні характеристики атомних ядер.......201
§ 5.2. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду атомних ядер ........202
§ 5.3. Закономірності радіоактивного випромінювання атомних ядер........204
§ 5.3.1. Альфа-розпад..........204
§ 5.3.2. Бета-розпад .........205
§ 5.3.3. Гамма-випромінювання..........207
§ 5.4. Одиниці вимірювання радіоактивного випромінювання та апаратура для його
реєстрації………..208
Рекомендована література до розділу V........210
Інструкції до лабораторних робіт........211
5.1. Лабораторна робота № 12. Вимірювання потужності експозиційної дози природного радіаційного фону .........212
Розділ VI. Елементи фізики твердого тіла .......215
§ 6.1. Енергетичні зони в кристалах. Розподіл електронів по енергетичних зонах. Метали, діелектрики і напівпровідники........217
§ 6.2. Власна провідність напівпровідників.......220
§ 6.3. Домішкова провідність напівпровідників ........222
§ 6.4. P-n-перехід і його вольт-амперна характеристика.......225
§ 6.5. Взаємодія випромінювання з речовиною.........228
§ 6.5.1. Фотопровідність напівпровідників.....228
§ 6.5.2. Люмінесценція твердих тіл ....229
Рекомендована література до розділу VI ..........232
Інструкції до лабораторних робіт......233
6.1. Лабораторна робота № ЗО. Визначення ширини забороненої зони напівпровідників з температурної залежності їхньої провідності .........234
6.2. Лабораторна робота № 11. Дослідження р-п-переходу та його практичного використання....238
6.3. Лабораторна робота № 9. Дослідження спектрального розподілу фотопровідності напівпровідникових кристалів ......243
6.4. Лабораторна робота № 48. Вивчення явища фотолюмінесценції ..........248
Додатки.........251

Подано лабораторні роботи з оптики та атомної фізики, які є узагальненням багаторічної роботи кафедри фізики. Усі лабораторні роботи згруповані за розділами “Геометрична оптика”, “Хвильова оптика”, “Квантова теорія випромінювання”, “Фізика атомів і молекул”, “Фізика ядра та елементарних частинок” та “Фізика твердого тіла”. Кожний розділ містить стислу теоретичну частину, яка відповідає темам лабораторних робіт. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share

Lviv Polytechnic National University

Scientific and technical library

Koha Ukraine

Powered by Koha